Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: umowa

Realizujemy projekty informatyczne (usługowe wytwarzanie oprogramowania) dla przedsiębiorstw, na podstawie podpisanych umów. Podpisujemy też umowy o poufności, wyłączające z tajemnicy informacje powszechnie znane lub dostępne. Czy mamy prawo wymieniać wykonane usługi w materiałach handlowych i na stronach internetowych a w szczególności podać nazwę klienta, rok wykonania usługi, logo klienta, a także dane publicznie dostępne w sprawozdaniu finansowym (np. wielkość zatrudnienia, przychody), tematykę projektu (klasę, kategorię, rodzaj), opis funkcji i przeznaczenia wykonanego przez nas dzieła (nawet jeśli autorskie prawa majątkowe zakupił Klient)? Czy którakolwiek z tych informacji może być uznana za informację zastrzeżoną lub na innej podstawie stać się podstawą wszczęcia postępowania wobec nas przez Klienta?

Przede wszystkim stosunek umowny jaki został zawarty pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, może określać różne zastrzeżenia i ograniczenia. Ograniczenie jakiego doznaje zasada swobody zawierania umów wynika z treści art. 3531 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zawarcie w umowach tzw. Klauzul o poufności określa jakie na stronach ciążą z tym związane obowiązki. Jeżeli strony ustaliły, że żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony informować o samym fakcie zawarcia umowy, a także o jej postanowieniach, to złamanie tego zobowiązania umownego może powodować powstanie roszczenia odszkodowawczego albo innych sankcji przewidzianych w samej umowie. Gdyby jednak klauzule takie nie zostały w umowie zamieszczone, to należy w sprawach nieunormowanych stosować przepisy powszechnie obowiązujące.   
 
Na podstawie takich przepisów powszechnie obowiązujących, każda ze stron może informować o zawarciu umowy z innym podmiotem, a także podawać wszelkie dane, które są powszechnie znane i jawne, a także informacje te nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Ustawa stwierdza, że wiadomościami nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd są informacje, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, stosowanych cenach oraz sytuacji gospodarczej lub prawnej. Natomiast rozpowszechnianiem wiadomości takich, jest również posługiwanie się nieprawdziwymi atestami, nierzetelnymi wynikami badań i nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.
 
Korzystanie z loga klienta oraz zamieszczania go na swoich materiałach, wymaga jednak uzyskania zgody podmiotu uprawnionego. Nie wystarczy w tym przypadku brak zapisu w umowie o znaku towarowym. Nie budzi żadnej wątpliwości, że logotyp jest znakiem towarowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku, Prawo własności przemysłowej[1]używania znaku towarowego. Ustawa przewiduje, że w szczególności za używanie znaku towarowego należy rozumieć posługiwanie się nim w celu reklamy. Jednakże aby znak towarowy podlegał ochronie prawnej, to musi nastąpić wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, które następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa..  Zatem jeżeli możemy mówić o logotypie jako znaku towarowym, to należy stwierdzić także co należy rozumieć pod pojęciem
 
Samo stworzenie dzieła i przeniesienie autorskich praw majątkowych, nie pozbawia autora dzieła osobistych praw autorskich. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Osobiste prawa autorskie ponadto są niezbywalne i nieograniczone w czasie[2].  Z tego też względu na stworzonym dziele oraz dokumentacji do takiego dzieła, winna się znaleźć informacja o autorze, przy czym nie ma znaczenia w tym przypadku fakt przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu.
.
Reasumując, jeżeli zawarli państwo klauzulę o poufności to związani jesteście jej zapisami w takim zakresie jaki został wprowadzony do umowy. W pozostałym zakresie mogą Państwo udzielać informacji o zawartej umowy, o ile nie jest ona sprzeczna z jej zapisami, a także nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji i nie narusza praw drugiej strony (wynikających np. z ustawy o Prawo własności przemysłowej).
  
Jarosław Olejarz
  


[1] Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
[2] Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
   1)   autorstwa utworu;
   2)   oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
   3)   nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
   4)   decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
   5)   nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
 
 
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-07-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: umowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.