Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

Ojciec złożył pozew o ustalenie że obowiązek alimentacyjny ustał. W sądzie syn wykazał że ukończył studia ale obecnie nie pracuje, gdyż pomimo szukania pracy, ze względu na kryzys od pół roku żaden pracodawca nie zaproponował mu pracy. Syn nie posiada żadnego majątku, matka otrzymuje 800 zł emerytury i po opłaceniu kosztów mieszkania zostaje 200 zł. Sąd orzekł, iż obowiązek ojca wygasł z dniem obrony pracy magisterskiej (uzyskał już samodzielność). Syn złożył apelację, a Sąd Apelacyjny podtrzymał argumentację Sądu Rejonowego i z tego powodu obecnie syn jest bez środków do życia. Czy syn może na tej podstawie złożyć skargę kasacyjną, gdyż sąd naruszył przepisy materialne, aby zwolnić z obowiązku musi wykazać, że uprawniony może już utrzymać się samodzielnie, a sąd nie wykazał tego, lecz uznał hipotetycznie twierdząc, że praca jest i kto chce to może ją podjąć. Czy w tej sprawie może być złożona kasacja do Sądu Najwyższego?

Co do zasady, zgodnie z art. 3982 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, w sprawach gospodarczych - niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Ponadto zgodnie z § 2 pkt. 1 tego artykułu, skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania. Z powyższego zatem przepisu wynika, że kasacja nie jest dopuszczalna w sprawie o alimenty. Jednakże jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 grudnia 1997 roku, sygn. akt III CZ 93/97, w sprawach o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, jako w sprawach o ukształtowanie prawa, kasacja jest dopuszczalna. Podstawą prawną jednak w takim wypadku jest art. 189 k.p.c. w myśl, którego powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W procesie o ustalenie powód nie dochodzi żadnych roszczeń, a jedynie na podstawie przesłanki materialnoprawnej w postaci interesu prawnego domaga się dokonania przez sąd ustaleń odpowiedniej treści. Naszym zdaniem, z powyższego wynika, że w sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, kasacja jest dopuszczalna.
Jednakże na podstawie art. 3983 § 1 k.p.c. skargę kasacyjną strona może oprzeć tylko na naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Skarga kasacyjna oparta wyłącznie na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów jest niedopuszczalna. Zarzucając w skardze kasacyjnej naruszenie prawa materialnego, nie można poprzestać jedynie na konkretyzacji podstawy poprzez wskazanie przepisu prawa, który został naruszony, lecz nadto należy zawsze określić, czy przepis ten został błędnie wyłożony lub niewłaściwie zastosowany.
 
Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Dziecku, które podjęło wyższe studia, przysługuje w stosunku do rodziców roszczenie alimentacyjne, w zasadzie do ich ukończenia. Po ich ukończeniu, zasadniczo obowiązek alimentacyjny wygasa, albowiem trwa on do chwili gdy, dziecko nie jest jeszcze w stanie się utrzymać samodzielnie. Zdobycie wykształcenia daje dziecku możliwość samodzielnego utrzymania się, nawet gdyby dziecko nie uzyskało zatrudnienia to po ukończeniu studiów ma prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, może także starać się o pomoc z instytucji opiekuńczych. Gdyby jednak pomimo zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, uprawniony do alimentów nie uzyskał zatrudnienia (potwierdzając ten fakt odpowiednimi dowodami), to jeżeli pozostaje w niedostatku, może żądać nadal od osób zobowiązanych (rodzice), alimentów w wysokości niezbędnej dla samodzielnego utrzymania. Naszym zdaniem są to jednak ustalenia faktów i ocena dowodów, która nie stanowi podstawy do wniesienia kasacji w opisanym stanie faktycznym.
 
Zgodnie art. 871 § 1 k.p.c. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. W związku z tym, adwokat lub radca prawny, który sporządzał będzie kasację, po zapoznaniu się z całością materiału będzie mógł ocenić zasadność oraz istnienie przesłanek ustawowych wniesionej kasacji.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-04-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: kasacja, alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.