Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział majątku wspólnego małżonków w razie wyjazdu współmałżonka za granicę

Jakie są możliwości podziału majątku(mieszkania) jeżeli ex-żona przebywa poza krajem i będzie chciała współpracować lub nie będzie chciała współpracować przy podziale majątku? Co z poniesionymi kosztami wykupu mieszkania, jeżeli teraz bym je wykupił, czy będzie to uwzględnione przy rozliczaniu tegoż mieszkania? Czy ma znaczenie, że mimo zameldowania wszyscy lokatorzy zamieszkują gdzie indziej? Czy zaległości alimentacyjne mogą być ściągnięte przy okazji podziału majątku? Czy są jakieś zagrożenia ze strony ex-żony w w/w sprawie?

Sprawa zameldowania w mieszkaniu jest sprawą administracyjną i nie ma znaczenia w zakresie prawa własności. Co do podziału majątku to oczywiście najbardziej korzystna sprawa jest wówczas gdy oboje byli małżonkowie działają wspólnie i na ich wspólny wniosek sąd dokonuje podziału majątku. Sporządzony zostaje wówczas przez małżonków plan podziału majątku, który wraz z wnioskiem o dokonanie podziału majątku składa się do sądu. Przy takim podziale majątku sąd pobiera część wpisu sądowego (Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych). Oczywiście strony mogą się także umówić, że zaległości związane z obowiązkiem alimentacyjnym zostaną skompensowane z należnościami wynikającymi z podziału majątku wspólnego (np. jeżeli własność mieszkania przechodzi na Pana, a żonie ma Pan wypłacić w pieniądzu kwotę równą 1/2 wartości mieszkania, to oczywiście możecie się Państwo umówić, że kwota ta zostanie pomniejszona o wysokość alimentów, które żona zbyła zobowiązana zapłacić, a których nie uiściła). Strony ustalają wówczas także to, czy po ustaniu wspólności majątkowej, jeden z małżonków poniósł nakłady na utrzymanie i ulepszenie mieszkania - nakłady mogą zostać uznane i obniżą wartość należną drugiemu małżonkowi). Podział majątku nie musi także być równy - małżonkowie mogą ustalić, że jeden z małżonków w większym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego, stąd należy mu się większa część majątku wspólnego.


Druga droga występuje przy braku porozumienia pomiędzy małżonkami, wówczas pozostaje sądowy podział majątku wspólnego. Postępowanie winno w zasadzie objąć cały majątek (aktywa) składający się na dorobek małżeński, co do zasady nie jest bowiem możliwe dzielenie tego majątku w części (art. 32 k.r.o.). Postępowanie to obejmuje jednakże jedynie aktywa; nie dokonuje się podziału długów, za które byli małżonkowie odpowiadać będą wspólnie. Podział majątku może ustalać równy podział tego majątku. W drodze postępowania o podział majątku można też, na żądanie zgłoszone w zasadzie w dowolnym czasie, ustalić nierówne udziały małżonków w majątku wspólnym, jak również orzec o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie podlegają zwrotowi (art. 567 § 1 k.p.c. oraz art. 43 § 2 k.r.o.). Małżonek, który żąda tego nierównego podziału musi to w sądzie udokumentować i uzasadnić. O tym, czy zasadnym jest uwzględnienie owych nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżeńskim, jak również czy były dokonane nakłady z majątku odrębnego na wspólny lub odwrotnie z majątku wspólnego na odrębny majątek małżonka - sąd musi zostać przekonany przez tego małżonka, który kwestie te podnosi, na nim bowiem w tej materii ciążyć będzie udowodnienie faktów, z których skutki te wywodzi (art. 6 k.c. i 232 k.p.c.), nieudowodnienie spowoduje przyjęcie zgodnie z treścią art. 43 § 1 k.r.o. równych udziałów oraz nieistnienia nakładów. wniosek winien dokładnie określać żądanie, czyli wskazywać na pożądany przez wnioskodawcę sposób podziału majątku (tj. dokładne określenie, które z poszczególnych rzeczy (a generalnie aktywów) stanowiące majątek wspólny winny w wyniku podziału stanowić wyłączną własność każdego z małżonków i czy sposób podziału ma nastąpić za jakimiś spłatami (a jeśli tak, to w jakiej wysokości) oraz wskazywać na fakty, które uzasadniają wnioskowane rozstrzygnięcie sądu; winien nadto wskazywać wartość majątku dorobkowego, albowiem od tej kwoty naliczany jest wpis. Pamiętać tu należy, iż sąd z urzędu dba o właściwe określenie tej wartości; podanie tej kwoty w rażąco niskiej lub generalnie budzącej poważne wątpliwości kwocie wywoła postępowanie zmierzające do ustalenia prawidłowej wartości, co spowoduje jedynie przedłużenie postępowania i narazi wnioskodawcę na dodatkowe koszty (art. 24 i 25 k.p.c.).

Sąd dokonując podziału majątku dorobkowego nie jest związany wnioskami co do sposobu podziału majątku. Nie jest zatem tak, że jeśli wnioskodawca żąda przyznania sobie określonego składnika majątkowego - musi go dostać. W zależności od tego, jaki to składnik, sąd może postąpić różnie. Po pierwsze zatem w postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd obok tego, że będzie ustalał skład majątku dorobkowego, będzie także ustalał status majątkowy i rodzinny stron po to, by na przykład nie przydzielić małżonkowi, który ma mieszkanie, jeszcze jednego mieszkania, drugiego zaś pozbawiając lokalu mieszkalnego; po to, by na przykład nie przyznać na własność jednemu z małżonków jakieś rzeczy z obowiązkiem spłat na rzecz drugiego małżonka, którym to spłatom nie mógłby podołać. W zasadzie też częściej dojdzie do sytuacji, w której sąd przyzna mieszkanie małżonkowi, który opiekuje się dziećmi niż temu, który jest samotny. Ze względu na to, że w postępowaniu podziałowym odpowiednio stosuje się także przepisy o zniesieniu współwłasności - sąd dokonując podziału majątku, a w szczególności nieruchomego, będzie w pierwszej kolejności zastanawiał się, czy jest możliwy podział fizyczny nieruchomości.

Z uwagi, iż Pana żona mieszka poza granicami kraju należy we wniosku do sądu wnieść o przeprowadzenie rozprawy także pod jej nieobecność. Może jednak wystąpić trudność związana z pobytem pańskiej żony poza granicami kraju - powinna ona wskazać adres na jaki korespondencja powinna być kierowana w Polsce. Może Pan oczywiście wskazać adres zameldowania, ale oczywistym jest że korespondencja pod ten adres nie będzie jej doręczona. Może to spowodować, że z uwagi na brak strony pozwanej konieczne będzie ustanowienie dla niej kuratora (musiałby Pan złożyć wniosek w tym zakresie). Kurator powołany przez sąd dba o interesy osoby, której adresu zamieszkania nie można ustalić. Powoduje to oczywiście minimum kolejne kilka miesięcy postępowania sądowego.

Proponuję dokonać wykupienia mieszkania mimo wszystko po dokonaniu podziału. Proszę pamiętać także, że w Polsce uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem podlegającym odpowiedzialności karnej, zatem jeżeli Pańska żona będzie się uporczywie uchylać od alimentów może Pan złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez nią przestępstwa.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-08-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: podział majątku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.