Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedawnienie

W 2006 roku podpisałem z bankiem Umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Umowa wygasła w lipcu 2007 roku. W dniu 20.07.2007 roku spłaciłem należność (debet + odsetki karne za przeterminowanie kredytu). Kwota którą wpłaciłem została wyliczona przez pracownika banku. Od tego dnia uważałem, że mój kredyt w rachunku bieżącym jest uregulowany a temat zamknięty. W dniu 13.03.2009 bank telefonicznie mnie informuje, że omyłkowo nie naliczono odsetek bieżących za okres trwania umowy kredytowej. Jak mam postąpić w zaistniałej sytuacji – zaznaczam, że moje dochody w porównaniu z rokiem 2007, są znacząco niższe. Gdyby bank należycie wyliczył kwotę spłaty zadłużenia w roku 2007 roku, to spłata nie stanowiła problemu, obecnie jest bardzo wielki problem.

Oczywiście jeżeli posiadałby Pan pisemne potwierdzenie salda zadłużenia, na dzień spłaty całości należności wobec banku, to mógłby Pan odmówić bankowi zapłaty, wskazując na wystawione przez bank saldo zadłużenia. Jeżeli jednak nie otrzymał Pan pisemnego potwierdzenia salda, a jedynie pracownik banku poinformował Pana o takim saldzie ustnie, to zasadniczo bank może wskazywać, że Pan sam wyliczył zadłużenie, które nie było zgodne ze stanem faktycznym.
 
W przypadku spłaty należności, warto zawsze występować do banku o wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie swoich zobowiązań. Oświadczenia takie, które podpisane winno zostać przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu banku, stanowi skuteczny dokument obrony w razie wystąpienia przez bank z kolejnymi roszczeniami z tytułu prowadzonych czynności bankowych.
 
W opisanej sytuacji zasadniczo są możliwe dwa wyjścia. Pierwsze to zwrócenie się do zarządu banku (lub innej osoby z kierownictwa), z pismem wnoszącym o wyjaśnienie sprawy, a w razie występowania faktycznie zadłużenia z tytułu naliczonych odsetek z jednoczesnym wnioskiem o ich umorzenie. Pismo takie można przesłać także do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór m.in. nad działalnością sektora bankowego, jednakże takie zawiadomienie KNF może w razie braku możliwości udokumentowania Pana racji, spowodować zajęcie w przyszłości negatywnego stanowiska banku co do umorzenia odsetek.  
 
Jeżeli chodzi o sam fakt telefonicznego powiadomienia o rzekomym saldzie zadłużenia, to takie powiadomienie telefoniczne nie ma żadnej mocy prawnej i zasadniczo można je zignorować, oczekując na pisemne przesłanie wezwania do zapłaty, z którego winno wynikać saldo zadłużenia oraz tytuł z jakiego ono powstało, oraz wskazanie na datę jego wymagalności.
 
Należy zaznaczyć, że odsetki ulegają przedawnianiu tak samo jak należność główna. Zgodnie z art. 731 k.c. roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. W opisanym przypadku jednak będziemy prawdopodobnie mieli jednak do czynienia z roszczeniami z tytułu umowy kredytu, a zatem roszczenia o odsetki będą podlegać trzyletniemu terminowi przedawniania.
W wyroku z dnia 9 czerwca 2005 roku (sygn. akt III CK 619/04), Sąd Najwyższy stwierdził, że odsetki za opóźnienie traktować należy jako świadczenie okresowe w rozumieniu art. 118 k.c., a z upływem trzyletniego terminu przedawnienia, w tym przepisie ustanowionego, przedawniają się wszystkie roszczenia o odsetki za opóźnienie, zarówno wykazujące związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i związku takiego nie wykazujące. Wymieniony w art. 118 k.c. trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe może być uchylony przez przepis szczególny jedynie wtedy, gdy treść takiego przepisu wyraźnie wskazuje, że przewidziany w nim termin dotyczy roszczeń okresowych. W przypadku, gdy roszczenie główne wygasło na skutek jego zapłaty przed upływem terminu przedawnienia, do przedawnienia roszczeń o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego stosuje się ustanowiony przez art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe trzyletni termin przedawnienia także wtedy, gdy termin przedawnienia roszczenia głównego już upłynął. 
 
 W przypadku przedawnienia roszczenia, ten przeciwko komu ono przysługuje może skutecznie odmówić jego spełnienia (odmówić zapłaty), powołując się na przedawnienie. Należy jednak pamiętać, że terminy przedawnienia mogą być przerywane i zawieszane, stąd aby ustalić precyzyjnie czy nie został termin przedawnienia przerwany albo zawieszony należałoby zapoznać się z posiadanymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Nie mniej jednak bezczynność banku, a także brak po stronie dłużnika działania polegającego na uznaniu długu może prowadzić w konsekwencji do przedawniania roszczeń.  
 
Porady prawne / Pomoc prawna
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-03-19
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: przedawnienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.