Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: hipoteka

Mój wierzyciel na podstawie wyroku sądowego dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej przymusowej na mojej nieruchomości. Następnie ten wierzyciel przelał wierzytelność pochodzącą z tego wyroku sądowego na inną osobę, przy czym umowa przelewu wierzytelności nie zawierała żadnych postanowień dotyczących wpisanej hipoteki. Wierzyciel, który przeniósł wierzytelność, jak też nowy wierzyciel, który nabył wierzytelność - żaden z nich nie wystąpił o przeniesienie wpisu hipoteki kaucyjnej na wierzyciela nabywającego. W związku z powyższym pytam, jak mógłbym doprowadzić do wykreślenia wspomnianej na wstępie hipoteki kaucyjnej przymusowej?

Co do zasady, hipoteka jest ściśle związana z wierzytelnością, którą zabezpiecza. W myśl art. 79 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.), nie można przenieść wierzytelności zabezpieczonej hipoteką bez przenoszenia hipoteki. Podobnie i hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności którą zabezpiecza.  Ustawodawca jednak dopuszcza od tej zasady wyjątki przewidziane w ustawie.  
Zgodnie z art. 107 u.k.w.h. Do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów o przelewie wierzytelności hipotecznej. Jednakże gdy wraz z wierzytelnością ma być przeniesiona także hipoteka, do przelewu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Przepis ten powinien być interpretowany jako przepis szczególny, który wprowadza wyjątek od zasady przewidzianej w art. 509 § 2 k.c. Wyjątek ten polega na tym, że hipoteka kaucyjna (jako prawo związane z wierzytelnością) nie przechodzi ex lege na cesjonariusza, ale konieczne w tym celu jest wyraźne postanowienie umowne o przeniesieniu uprawnień hipotecznych na nabywcę wierzytelności. Jeżeli strony nie wypowiedziały się w umowie na temat przeniesienia hipoteki kaucyjnej, to zabezpieczenie hipoteczne pozostaje w pełni przy cedencie (ewentualnie wygasa, gdy całość zabezpieczonych uprawnień obligacyjnych została przeniesiona na cesjonariusza). Wniosek ten dotyczy każdej sytuacji, w której dochodzi do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną (arg. lege non distinguente).
 
Hipoteka jako prawo akcesoryjne traci swoja rację bytu w razie wygaśnięcia wierzytelności. Dlatego art. 94 ust. u. k. w. h. stanowi, że wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteka pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba, że szczególny przepis stanowi inaczej. Wygaśnięcie hipoteki następuje nie tylko w razie spłacenia wierzytelności, ale także w wypadku zwolnieni a z długu, umorzenia długu z mocy ustawy itp. Natomiast przedawnienie wierzytelności nie pozbawia wierzyciela prawa zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej. Skoro zatem hipoteka przymusowa została wpisana jako hipoteka kaucyjna, to wierzytelność przelana dla skutecznego przeniesienia tej hipoteki kaucyjnej, naszym zdaniem wymaga odpowiedniego zapisu w umowie cesji. Brak takiego zapisu skutkuje tym, że wierzytelność przechodzi na nabywcę bez zabezpieczenia hipotecznego.  
 
Zgodnie z art. 100 u.k.w.h..w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki, Pan jako dłużnik może domagać się wykreślenia wpisu w drodze powództwa. Właściciel obciążonej nieruchomości ma do wyboru albo powództwo o usunięcie niezgodności (art. 10 ust. o k.w.h.), albo powództwo o zobowiązanie wierzyciela do wydania mu pokwitowania odpowiadającego co do treści i formy określonym wyżej wymaganiom, to znaczy mogącego stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej (zgoda wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki jest zbędna).
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-09-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: hipoteka
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.