Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

Mam problem z nierzetelnym wykonawcą. Zleciłam remont ale nie zawarłam na piśmie umowy. Prace wykonano z dużym opóźnieniem w stosunku do ustaleń i zawierały wiele rzeczy do poprawy. Ustalenia dotyczące kosztu prac określono na kwotę 20.000 PLN netto. Przedsiębiorca wystawił fakturę VAT na kwotę 10.000 PLN netto, jako wynagrodzenie częściowe. Po zakończeniu prac wykonawca stwierdził, że jego wynagrodzenie do zapłaty to 40.000 PLN netto. Nie zgodziłam się z tym i wysłałam list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z treścią wzywającą do wystawienia kolejnej faktury na kwotę 10.000 zł netto. Korespondencja nie została odebrana. W dniu dzisiejszym otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę 36.000 PLN. Jako dowód załączono fakturę na kwotę 36.000 PLN, której nigdy nie otrzymałam. Co mam robić?

Po pierwsze winna Pani wnieść sprzęcie (jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym zgodnie z art. 498§1 K.p.c.) czy też wnieść zarzuty od nakazu (jeżeli nakaz wydano w postępowaniu nakazowym zgodnie z art. 485§1 K.p.c.). O trybie w jakim wydano nakaz zapłaty, a także o prawie wniesienia zarzutów lub sprzeciwu do nakazu winna Pani zostać pouczona wraz z doręczeniem nakazu (zgodnie z art. 502 § 2 K.p.c. wraz z nakazem winna Pani otrzymać odpis pozwu oraz pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu).

 

 

Zakładam, że nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym, gdyż w trym trybie wydane są nakazy związane z roszczeniami pieniężnymi, a wystarczającym do wydania nakazu przez Sąd jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz brak wystąpienia przeciwskazania dla jego wydania. Przeciwskazania do wydania nakazu w postępowaniu upominawczym zgodnie z art. 499 § 1 K.p.c. są następujące:

1)     roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2)     przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3)     zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4)     miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Natomiast dla wydania nakazu w postępowaniu nakazowym konieczne byłoby aby np. faktura, którą dołączono do pozwu została przez Panią podpisana lub w inny sposób uznała Pani dług.

 

 

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty,. W piśmie tym Pani jako pozwana powinna wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Sprzeciw należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu. W opisanym stanie faktycznym wynika, że uznaje Pani roszczenie w kwocie 12.300 PLN, a tym samym może Pani wnieść sprzeciw i zaskarżyć nakaz w części przekraczającej tą wartość.

 

 

W uzasadnieniu winna Pani przywołać dowody na poparcie swoich twierdzeń, a w szczególności to, że umowa została zawarta bez zachowania formy pisemnej i zgodnie z umową ustalone wynagrodzenie przez Strony było wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 20.000 PLN netto. Tym samym wykonawcy nie przysługiwało prawo do żądania wzrostu wynagrodzenia, a ponadto ustalony zakres prac określony w zawartej umowie nie uległ zmianie. Może Pani na poparcie swoich twierdzeń wnosić o dopuszczenie określonych dowodów (dokumentów, zeznań świadków czy przesłuchania Pani w charakterze strony).  Jednym z tych dowodów może być pismo jakie przesłała Pani do przedsiębiorcy, a który go nie odebrał (pismo należy załączyć jako dowód wraz z dowodem nadania). Należy pamiętać, że to powód musi wykazać w toku postępowania dowody na poparcie swojego żądania wskazanego w pozwie, a pani może zaprzeczać twierdzeniom powoda wskazują, że dokonane ustalania miały inny charakter.

 

Reasumując, musi Pani wnieść sprzeciw do sądu w odpowiedniej formie i treści, w terminie dwóch tygodni od odebrania nakazu zapłaty. W sprzeciwie tym powinna Pani podnieść wszelkie zarzuty jakie ma Pani wobec powoda.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[art. 498§1 K.p.c.]

[art. 485§1 K.p.c.]

[art. 502 § 2 K.p.c.]

[art. 499 § 1 K.p.c.]

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-07-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: sprzeciw, nakaz zapłaty, wyrok, uzasadnienie, uchylenie nakazu, postępowanie upominawcze, zarzuty od nakazu, umowa o roboty budowlane
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.