Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: upadłość

Ponad pół roku temu zwolniłem się z pracy (spółdzielnia pracy, której byłem członkiem). Do tej pory jednak zakład nie wypłacił mi pewnej części wynagrodzenia, również nie zwrócił wpłaconego wkładu. Zastanawiam się nad oddaniem sprawy do sądu, jednak spółdzielnia może lada dzień zgłosić wniosek o upadłość. Czy w przypadku ogłoszenia upadłości będę miał jeszcze szanse odzyskać pieniądze? Czy oddanie sprawy do sądu, powiedzmy na krótko przed upadłością zakładu ma jakieś znaczenie, czy równie dobrze mogę to zrobić już po tym fakcie? Co powinienem zrobić aby odzyskać te pieniądze?

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

Zgodnie z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 roku, Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne - zarówno sądowe, jak i administracyjne - wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na tej zatem podstawie, jeżeli uda się Panu uzyskać odpowiedni wyrok sadowy i wszcząć postępowanie egzekucyjne, po ogłoszeniu upadłości postępowanie to zostanie umorzone. Wówczas będzie Pan mógł zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Zadaniem Syndyka w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, jest spieniężenie majątku upadłego a ze środków uzyskanych, zaspakajanie wierzycieli. Wierzytelności zaspokajane są w zależności od odpowiednich kategorii, do których zostały zaliczone, za wyjątkiem tzw. wierzytelności uprzywilejowanych, czyli zabezpieczonych na składnikach majątku upadłego (np. hipoteka, zastaw rejestrowy).
   
Zgodnie z art. 342 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzytelności i należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:
 1. kategoria pierwsza - koszty postępowania upadłościowego, należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników, należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego za ostatnie dwa lata, renty należne za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, ciążące na upadłym zobowiązania alimentacyjne, należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych za zgodą nadzorcy sądowego;
 2. kategoria druga - podatki, inne daniny publiczne oraz niepodlegające zaspokojeniu w kategorii pierwszej należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należne za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości wraz z należnymi od nich odsetkami i kosztami egzekucji;
 3. kategoria trzecia - inne wierzytelności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii czwartej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji;
 4. kategoria czwarta - odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.
O ile wierzytelność wynikające z wynagrodzenia za pracę ma Pan szansę odzyskać (należą do kategorii pierwszej), o tyle wpłacony wkład raczej nie zostanie Panu zwrócony. Wkład ten stanowi fundusz spółdzielni, który w razie upadłości będzie służył zaspokojeniu wierzycieli. Wkład mógłby Panu zostać zwrócony, gdyby po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli i spłaceniu zobowiązań i kosztów postępowania upadłościowego, pozostałyby środki na wypłatę dla udziałowców spółdzielni (co raczej jest mało prawdopodobne skoro spółdzielnia ma ogłosić upadłość).
Reasumując, może Pan skierować sprawę z powództwem do sądu a następnie wszcząć egzekucję, jednakże jeżeli jest Pan przekonany o szybkiej upadłości spółdzielni, może Pan się wstrzymać i złożyć wierzytelność do masy upadłości (o ile nie zachodzą przesłanki do przedawnienia wierzytelności).
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-06-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: upadłość
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.