Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

Problem dotyczy mieszkania służbowego milicyjnego, które w 1972 roku zostało przyznane mojej mamie i jej trojgu dzieciom. W 2002 roku kiedy gmina uwalniała mieszkania do wykupu, złożyłyśmy taki wniosek i w odpowiedzi dowiedziałyśmy się, że na taki wykup musi zgodzić się Komendant Stołeczny i do niego trzeba zwrócić się z pytaniem. Odpowiedź była odmowna. W tym roku zmarła moja mama, która była głównym lokatorem we wspomnianym mieszkaniu, w którym pozostałem. Co muszę obowiązkowo zrobić w tej sytuacji? Czy mam jakiekolwiek szanse na zachowanie tego mieszkania?

Ustawa z dnia 02.06.1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych powierzyła gminom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, obejmującym głównie, ale nie wyłącznie lokale stanowiące własność gmin i komunalnych osób prawnych. Przepisy tej ustawy stosowane były także uzupełniająco do lokali mieszkalnych będących w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przepisy tej ustawy na podstawie art. 39 jednakże zostały uchylone i zastąpiona przez regulacje z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jednakże w myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy, do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej. W przypadku najmu lokalu należy stosować przepisy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji z dnia 8 lipca 2004 roku. Rozporządzenie reguluje warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji, a także sposób obliczania czynszu najmu, prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego, a także części składowe czynszu najmu i okoliczności wpływające na jego wysokość.

 

 

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze stosunkiem najmu, który zgodnie z art. 691 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego powoduje, że w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, a nadto stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób które wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego z mocy ustawy, najem wygasa.

 

 

Stałe zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci jest jedyną przesłanką wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego osób określonych w art. 691 k.c. Stałe zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym oznacza, że lokal ten stanowi centrum życiowe określonej osoby. Chodzi tu o zamieszkiwanie w takim lokalu, w którym koncentruje się całe życie osoby. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 29.09.1998 roku sygn. akt II CKN 910/97 stwierdził, że materialnoprawną przesłanką uwzględnienia powództwa wytoczonego na podstawie art. 691 k.c. jest wspólne zamieszkiwanie osoby razem z najemcą, a więc określony stan faktyczny, a nie stan prawny wynikający z treści decyzji administracyjnej o zameldowaniu. Z tego też względu decydujący jest stan faktyczny, czyli to czy osoba uprawniona do wejścia w stosunek najmu faktycznie zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci. Jeżeli osoba uprawniona zgodnie z treścią art. 691 k.c. nie spełnia przesłanek do ustalenia, iż weszła w stosunek najmu, wówczas najem wygasa, a lokal mieszkalny należy wydać.

 

 

Reasumując, w naszej ocenie, w opisanym stanie faktycznym wszedł Pan z mocy prawa w stosunek najmu po zmarłej matce. Tym samym na Panu spoczywają wszelkie prawa i obowiązki jako najemcy lokalu. W przypadku sporu z zarządcą lub właścicielem lokalu może Pan dochodzić swoich praw na drodze powództwa o ustalenie istnienia stosunku najmu. Natomiast posiadanie innego lokalu mieszkalnego (nawet ze służebnością) może stanowić podstawę do wypowiedzenia panu tego stosunku najmu.

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: najem, umowa najmu, mieszkanie służbowe, ochrona praw lokatorów, wejście w stosunek najmu, najemca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.