Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

Toczy się sprawa o zapłatę, w której jestem pozwaną. Sprawę wytoczyła firma windykacyjna, która kupiła wierzytelność od operatora z umowy telekomunikacyjnej z 2008 roku. Czy po uznaniu przez sąd słuszności dochodzonych roszczeń czy zostanę obciążona wszystkimi kosztami postepowania, odsetkami i dodatkowymi kosztami wycenionymi przez firmę windykacyjną? Czy powinnam może od razu zapłacić aby nie narastały odsetki?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że toczy się postępowanie w sprawie o zapłatę wytoczone przez firmę windykacyjną, która na podstawie umowy cesji weszła w prawa wierzyciela jakim był operator. Trudno nam oceniać jakie obecnie powinna Pani podjąć środki dowodowe, gdyż nie znamy akt sprawy. W naszej ocenie, z ostrożności procesowej winna pani skierować do sądu pismo procesowe pozwanego, w którym powinna Pani powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia, o które toczy się spór. Z opisu wynika, że roszczenie stało się wymagalne w 2008 roku, a więc zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2009 roku potwierdził, że termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne wynikające z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne określa przepis artykułu 118 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje trzyletni termin przedawnienia dla takich roszczeń. Upływ okresu przedawnienia nie oznacza jednak, że dochodzi automatycznie do umorzenia długu, pozwany o zapłatę dłużnik winien w toku postępowania sądowego podnieść ten zarzut przedawnienia, wówczas jeżeli jest on zasadny, to sąd winien oddalić powództwo w tej sprawie. Oczywiście, bieg przedawnienia roszczenia mógł ulec przerwaniu m. in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, O tym czy faktycznie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zdecyduje sąd na podstawie zgromadzone w sprawie materiału dowodowego, jeżeli powód będzie kwestionował upływ okresu przedawnienia.

 

 

Jeżeli chodzi o koszty procesu, to podstawową zasadą obowiązującą w tym zakresie w postępowaniu cywilnym jest, jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu. Zgodnie z przepisem art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). O kosztach sąd orzeka po zakończeniu postępowania, ustalając którą stronę i w jakiej części one ją obciążają.  

 

 

Reasumując, w naszej ocenie winna Pani przede wszystkim złożyć pismo procesowe i powołać się na przedawnienie roszczeń. Może Pani także negować istnienie samego roszczenia jak i jego wysokość. Proszę pamiętać, że to powód musi udowodnić te okoliczności (tak samo jak np. że doszło do przerwania biegu przedawnienia). Oczywiście może Pani także spróbować uzgodnić jakąś ugodę ze stroną przeciwną (np. zapłata tylko roszczenia głównego bez kosztów oraz należności ubocznych). Wszystko zależy jednak od okoliczności sprawy i stanowiska drugiej strony. W naszej ocenie uznanie obecnie roszczenia w całości nie jest uzasadnione bo wówczas nie będzie miała Pani możliwości obrony i będzie Panu musiała uregulować całość roszczenia (wartość wskazana w pozwie, wraz z odsetkami tam wskazanymi) oraz ze wszystkimi kosztami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego strony powodowej. Bardziej racjonalne jest aby bronić swojego stanowiska do zakończenia sprawy (która obecnie jak wynika z opisu jest na ukończeniu) lub zawrzeć ugodę w sądzie z powodem, na zaakceptowanych przez obie strony warunkach. Chcemy zaznaczyć, że nawet jak wyrok będzie niekorzystny dla Pani, to wówczas może Pani wnieść o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, a po zapoznaniu się z nim wnieść apelację, jeżeli wyrok zapadł z naruszeniem prawa.

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: windykaca, przedawnienie, sprawa cywilna, pozwany, roszczenie, cesja, prawo telekomunikacyjne
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.