Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawa twórcy do utworu - fotografii

Realizując zlecenia przy organizacji określonych imprez, robię zdjęcia przed rozpoczęciem imprezy. Na naszych zdjęciach nie są widoczne żadne osoby a jedynie efekty naszej pracy. Takie zdjęcia umieszczamy w naszym portfolio, dzięki któremu uzyskujemy nowych klientów. Mój obecny klient żąda przeniesienia autorskich praw majątkowych i zabrania nam umieścić takie zdjęcia w portfolio. Czy jeżeli podpiszemy taką umowę to faktycznie nie wolno nam zamieścić takich zdjęć na naszych stronach? Przecież to nie są zdjęcia z samej imprezy a jedynie zdjęcia pokazujące nasza pracę.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 81 ust. Ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Bez względu jednakże na kwestie związane z rozpowszechnianiem wizerunku osoby, fotografia stanowi utwór w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, co wynika bezpośrednio z treści art. 1 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy. Każdemu twórcy utworu, co do zasady przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste, a także prawa autorskie majątkowe, chyba że na mocy odpowiednich przepisów lub umowy zostały one przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
 
 
W opisanym przypadku przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu spowoduje, że osoba, która nabędzie takie prawa będzie mogła dysponować swobodnie tymi prawami, na tych polach eksploatacji, które zostały wymienione w umowie. Do pól takich zaliczone są wymienione w Prawie autorskim jedynie przykładowo, obejmują one:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 
W przypadku zatem przeniesienia autorskich praw majątkowych przez twórcę na rzecz osoby trzeciej, twórca nie traci swoich praw autorskich osobistych, czyli prawa do autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Prawa te co do zasady nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. W zakresie autorskich praw majątkowych, o dalszej możliwości korzystania przez twórcę z nich rozstrzyga umowa. W przypadku zatem przeniesienia ich przez twórcę na nabywcę, w zakresie tych pól eksploatacji wymienionych w umowie, twórca nie będzie mógł z nich korzystać.
 
 
Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym, na podstawie umowy zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe w zakresie możliwości zwielokrotniania zdjęć, ich publikacji itp. to twórcy nie będzie przysługiwało prawo do tego, aby takie działania podejmował, co w tym stanie oznaczać będzie, że nie będzie mogła Pani ich zamieszczać we własnych materiałach reklamowych czy promocyjnych. Oczywiście o tym decyduje umowa, a Pani jako twórcy przysługuje prawo do kształtowania jej treści w taki sposób, aby była ona zgodna z Pani wolą. Jeżeli Pani nie wyrazi zgody na przeniesienie tych praw majątkowych na rzecz osoby trzeciej, wówczas ma Pani prawo do publikacji ich w pełnym zakresie.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-02-24
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo autorskie
Słowa kluczowe: autorskie prawo, twórca, pola eksploatacji, umowa o przeniesienie praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, utwór
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.