Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ugodę można zawrzeć także przed sądem odwoławczym

Proszę o poradę jak mogę wycofać się z udziału w apelacji. Ja i siostra złożyłyśmy apelację, strona przeciwna także wniosła apelację do sądu. W wyniku spraw osobistych chciałabym jednak wycofać się ze sprawy sadowej ale jeśli chce ją prowadzić siostra to nie chcę jej tego utrudniać. Nie chciałabym tez narazić się na kolejne koszty. Jakie mam możliwości bezpiecznego wycofania się z tej sprawy?

Zgodnie z treścią Art. 391 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Przepisy art. 194-196 i 198 nie mają zastosowania.  Ponadto w myśl § 2 tego przepisu, w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Gdy cofnięcie apelacji nastąpiło przed sądem pierwszej instancji, postępowanie umarza sąd pierwszej instancji. Przy cofnięciu zaś pozwu, w myśl art. 203 § 2 i § 3 k.p.c., na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, a jeżeli cofnięcie nastąpiło poza rozprawą, przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów.

 

 

Z powyższego przepisu wynika, że zasadą jest, iż przy cofnięciu apelacji obowiązek zwrotu kosztów procesu obciąża stronę cofającą apelację. Wyjątkowo tylko obowiązek zwrotu kosztów może nie obciążać strony cofającej apelację. Ma to miejsce wówczas, gdy cofnięcie apelacji wynikało z zaspokojenia przez przeciwnika interesów skarżącego w postępowaniu apelacyjnym. W każdym z tych przypadków konieczne jest wykazanie przez cofającego apelację, że wniesienie tych środków procesowych było niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony (art. 98 § 1 k.p.c.). Z uwagi na to, że nie obciążenie cofającego apelację kosztami postępowania jest wyjątkiem od zasady, iż to on ponosi te koszty, na nim spoczywa ciężar wykazania, że zachodzą wskazane wyżej, wyjątkowe, okoliczności uzasadniające nie obciążenie go kosztami.

 

 

Jeżeli zatem strona cofająca apelację nie chce być obciążona, na żądanie strony przeciwnej, kosztami postępowania apelacyjnego, powinna w piśmie cofającym apelację wykazać, że cofnięcie wynikało z zaspokojenia przez przeciwnika w postępowaniu apelacyjnym jej interesów oraz że wniesienie apelacji było niezbędne do dochodzenia praw lub obrony skarżącego. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna z dnia 24 sierpnia 2011 roku sygn. akt IV CZ 34/11 stwierdził, że jeżeli strona cofająca apelację nie chce być obciążona, na żądanie strony przeciwnej, kosztami postępowania apelacyjnego, powinna w piśmie cofającym apelację wykazać, że cofnięcie wynikało z zaspokojenia przez przeciwnika w postępowaniu apelacyjnym jej interesów oraz że wniesienie apelacji było niezbędne do dochodzenia praw lub obrony skarżącego.

 

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym w naszej ocenie nie występują przesłanki do ustalenia, że istnieją okoliczności uzasadniające nie obciążanie Pani kosztami wniesionej apelacji. Tym samym strona przeciwna będzie się mogą domagać aby sąd zasądził na jej rzecz, zwrot kosztów sądowych w zakresie w jakim odnoszą się one do Pani udziału w tej sprawie. Po umorzeniu postępowania przez sąd wyrok sądu I instancji w stosunku do Pani się uprawomocni i będzie podlegał wykonaniu. Z tego punktu widzenia najkorzystniejsze dla Pani było by zawarcie ugody przed sądem ze stroną przeciwną. Zgodnie z treścią art. 10 k.p.c. w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ugoda może być także zawarta w toku postępowania odwoławczego, o ile strony dojdą do odpowiedniego porozumienia. W wyniku takiej ugody Pani mogłaby cofnąć apelacje i się zrzec swojego roszczenia, a druga strona nie żądałaby od Pani zwrotu kosztów sądowych. Powinna zatem Pani ustalić z przeciwnikiem oraz uzgodnić warunki ugody, które należałoby wraz ze stosowanym pismem wnieść do sądu. Sąd po zawarciu ugody umorzy postępowanie.   

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-08-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Procedura sądowa
Słowa kluczowe: apelacja, cofnięcie apelacji, koszty sądowe, zwrot kosztów, zrzeczenie się roszczenia, ugoda
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.