Jesteś tutaj:
Polityka prywatności
§1 [Administrator]
 1. Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz innymi przepisami prawa polskiego przewidującego taką ochronę.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. z siedzibą 53-332 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI KRS pod nr 0000304678, posiadająca nr NIP 6462804925, oraz nr REGON 240796125, o kapitale zakładowym 484.400 zł opłaconym w całości.
 3. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ich ochrony danych osobowych, oraz do ochrony prywatności. Baza z danymi osobowymi została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (zgłoszenie nr 003531/2007, nr księgi 085496).
 4. Niniejszy dokument prezentuje intencje Administratora w zakresie przetwarzania informacji oraz danych osobowych Użytkowników Serwisu.
§2 [Zakres przetwarzania danych]
  Dane osobowe
 1. Administrator przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez niego w ramach Serwisu usług. Rozróżniamy dwie kategorie przetwarzanych danych, tj. dane o charakterze podstawowym oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
  1. imię i nazwisko,
  2. adresu e-mail,
  3. miasto zamieszkania i województwo,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. nr telefonu.
 2. Oprócz powyższych danych Administrator dodatkowo może przetwarzać inne dane osobowe - dane rozszerzone, które obejmują m. in.:
  1. adres zamieszkania,
  2. nazwa i siedziba przedsiębiorstwa,
  3. siedziba przedsiębiorstwa,
  4. nr NIP,
  5. dane statystyczne.
 3. Dane rozszerzone gromadzone są w celu wykonania określonych usług zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu wystawienia faktury VAT.
 4. Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
 5. Podanie wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
 6. Informacje o komputerze (dane eksploatacyjne)
 7. Administrator przetwarza dane o nr IP komputera dla celów statystycznych
§3 [Zabezpieczenie danych osobowych]
 1. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są hostowane od firmy Home.pl S.A. lub ATM S. A. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są gromadzone dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora.
 2. Administrator posiada odpowiednią dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.
§4 [Udostępnienie danych]
 1. Administrator bez zgody osoby, której dane dotyczą nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, poza wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy Użytkownik w każdym czasie ma prawo do cofnięcia zgody na przekazywanie dotyczących go danych oraz otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
§5 [Prawa osób, których dane są przetwarzane]
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.
 2. W Serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której Użytkownik może przeglądać swoje dane, uaktualni je lub usunąć. Jeżeli Użytkownik nie ma Konta, wówczas winien w celu uzyskania dostępu do danych zwrócić się do Administratora na piśmie. Żądanie usunięcia danych może nastąpić także poprzez wysłanie go w formie elektronicznej.
 3. Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.
 4. Administrator może także przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko lub adres poczty elektronicznej w celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu innych danych osobowych oraz potwierdzenia, usunięcia danych. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.
§6 [Prawa osób, których dane są przetwarzane]
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, która taką zmianę będzie wymuszać.
 2. Użytkownikowi Serwisu przekazana zostanie Polityka Prywatności poprzez jej opublikowanie na stronach Serwisu.
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.