Jesteś tutaj:

Formularze ZUS

Został ci tylko tydzień na decyzje ZUS czy OFE
24.07.2014 - Rafał Rodzeń
Koniec lipca 2014 r. będzie ważnym wydarzeniem dla wielu Polaków. To wtedy przypada bowiem ostatni dzień na złożenie deklaracji w kwestii wyboru pomiędzy ZUS a OFE. Jeśli chcesz, aby Twoje składki były w całości przekazywane do ZUS, nie musisz robić nic. Jeżeli jednak wolisz, aby część nadal...
10.06.2014 - Rafał Rodzeń
Czas na dokonanie wyboru pomiędzy ZUS a OFE powoli dobiega końca. Jeszcze tylko do końca lipca 2014...
02.06.2014 - Andżelika Banowicz
Renta rodzinna jest świadczeniem mającym zapewnić środki do życia osobom najbliższym zmarłemu...
16.11.2012 - Rafał Rodzeń
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy...
Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty
Formularze ZUS
15.02.2013 - Rafał Rodzeń
Renta z tytuł€ niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który został uznany za niezdolnego do pracy, ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Uzyskanie prawa do renty jest możliwe jedynie w przypadku spełniania wszystkich powyższych przesłanek przez wnioskodawcę, w przeciwnym razie ZUS może odmówić przyznania takiego świadczenia. Z drugiej strony musimy pamiętać, że wnioskodawca ma takiej sytuacji możliwość odwołania się od decyzji ZUS.
Roczny raport zbiorczy
Formularze ZUS
28.01.2013 - Rafał Rodzeń
Rozliczenia podatkowe nie należą do łatwych i przyjemnych rzeczy. Jednak aby poprawnie złożyć deklarację na właściwym formularzu PIT często musimy posiadać dokładne dane jakie składki i w jakiej wysokości zostały odprowadzone przez naszego pracodawcę. W tym zakresie obowiązek przekazywania pracownikom powyższych informacji ciąży na pracodawcach. Od stycznia 2012 r. wystarczy, aby powyższe dane trafiły do pracowników raz w roku, a nie raz w miesiącu.
Abolicja składek ZUS
Formularze ZUS
11.01.2013 - Rafał Rodzeń
Okres pomiędzy styczniem 1999 r. a lutym 2009 r. był niepewnym czasem dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wszystko przez niejasne przepisy w materii składek ZUS, a konkretniej obowiązku uiszczania ich przez oznaczone osoby. Cała sytuacja doprowadziła do tego, że w w/w okresie prawie pół miliona polskich przedsiębiorców nie opłacało należnych składek ZUS.
Prawo do renty wypadkowej
Formularze ZUS
16.11.2012 - Rafał Rodzeń
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się przede wszystkim nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, że ustawa za wypadek przy pracy uznaje także inne sytuacje, które szczegółowo wymienia w art. 3.
Zasiłek opiekuńczy
Formularze ZUS
14.11.2012 - Rafał Rodzeń
Zasiłek opiekuńczy, określany także mianem pielęgnacyjnego, jest jednym ze świadczeń rodzinnych przyznawanych w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Abolicja składkowa
Formularze ZUS
18.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Od dnia 1 września 2009 roku będzie można składać wnioski o tzw. abolicję składkową. Abolicja składkowa polega na tym, że osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym u swojego pracodawcy dodatkowo prowadziły pozarolniczą działalność lub przy niej współpracowały, mogą wnioskować o umorzenie składek, odsetek, opłaty prolongacyjnej oraz opłaty dodatkowej z art. 24 ustawy systemowej.
Czy ciąża chroni przed zwolnieniem?
Formularze ZUS
22.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Powódka była zatrudniona w pozwanej Spółce na czas nieokreślony. W dniu 4 listopada 2002 roku pozwana Spółka wypowiedziała powódce umowę o pracę. W dniu 5 listopada 2002 r. powódka powiadomiła dział kadr, że dysponuje zaświadczeniem lekarskim o podejrzeniu 6 tygodnia ciąży. Kolejno w dniu 7 listopada 2002 r. powódka złożyła pozew do sądu pracy przeciwko pozwanej Spółce o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. W okresie między wypowiedzeniem umowy o pracę, a odwołaniem się do sądu pracy powódce wręczono pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy, w którym jako przyczynę rozwiązania umowy podano, że powódka ciężko naruszyła podstawowe obowiązki pracownicze poprzez narażenie pracodawcy na szkodę wskutek zlecenia wykonania prac projektowych firmie trzeciej bez upoważnienia. Dziecko powódki urodziło się 1 sierpnia 2003 r. W toku postępowania sądowego ustalono, że powódka musiała zajść w ciążę jeszcze przed wypowiedzeniem umowy o pracę. W dniu 19 listopada 2002 r. powódka wniosła pozew w niniejszej sprawie i w tym samym dniu cofnęła pozew w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę z dnia 4 listopada 2002 r. za bezskuteczne, wskutek czego postępowanie to uległo prawomocnemu umorzeniu. Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz powódki od strony pozwanej kwotę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Wyrok ten zaskarżyły obie strony.
Przedawnienie składek ZUS
Formularze ZUS
12.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił, że wnioskodawczyni jest zadłużona z tytułu nie opłaconych składek i zobowiązał ją do ich zapłaty. Zadłużenie na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy dotyczyło okresu od lutego 1999 r. do września 1999 r., a na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych za okres od czerwca 1999 r. do września 1999 r. W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni - wnosząc o jej zmianę wskazała, że zaległe składki uległy przedawnieniu, bowiem w odniesieniu do nich powinien znaleźć zastosowanie, obowiązujący w dacie powstawania zobowiązania 5-letni okres przedawnienia. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzająca 10-letni termin przedawnienia należności z tytułu składek, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. – zatem może dotyczyć tylko tych zobowiązań, które powstały od tego dnia.

Podstawa wymiaru składki po wyroku TK
Formularze ZUS
13.08.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Trybunał Konstytucyjny orzekł 24 czerwca 2008 r., że art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust.1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W związku z wyrokiem TK należy stosować nowe zasady.

Świadczenia rehabilitacyjne
Formularze ZUS
05.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia. Natomiast, jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

  1 2 3 4 z 4  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.