Jesteś tutaj:

Prawo pracy

Świadczenie rehabilitacyjne, a podjęcie pracy
27.10.2015 - Rafał Rodzeń
Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują...
16.10.2015 - Andżelika Banowicz
Niepełnosprawni pracownicy są szczególną grupą pracowników, którym przysługują specjalne uprawnienia...
05.10.2015 - Andżelika Banowicz
Nagana z wpisem do akt jest jedną z kar porządkowych, którą pracodawca może zastosować w stosunku do...
02.10.2015 - Rafał Rodzeń
W dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego oraz poziomu bezrobocia coraz większa liczba...
Kto odpowiada za szkody podwładnego?
Prawo pracy
13.08.2014 - Rafał Rodzeń
Im większa liczba pracowników, tym większe prawdopodobieństwo popełniania przez któregoś z nich szkody. Kto w takiej sytuacji odpowiada za zaistniałe zdarzenie? Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną przez Kodeks cywilny za szkodę odpowiada ten kto swoim zachowaniem doprowadził do jej powstania. Powyższa reguła jest jednak modyfikowana w niektórych przypadkach, tak też jest gdy chodzi o szkodę wyrządzoną przez naszego podwładnego.
Czy w umowie zlecenia można zawrzeć postanowienie o zakazie konkurencji?
Prawo pracy
12.08.2014 - Radosław Terlecki
Umowy cywilnoprawne, zwane także niechlubnie „umowami śmieciowymi” stanowią, ze względu na charakter prawny, znaczną część kontraktów zawieranych w obrocie prawnym między podmiotami, których zamiarem jest stworzenie stosunku prawnego zastępującego tradycyjne świadczenie pracy. Umowa zlecenia zdecydowanie różni się od umowy o pracę choćby za sprawą braku podporządkowania, albowiem w przeciwieństwie do umowy o pracę w umowie zlecenia występują równorzędne pod względem prawnym podmioty. Strony jednak niejednokrotnie podejmują próby przeniesienia pewnych, właściwych stosunkowi pracy, postanowień umownych do umów cywilnoprawnych. Do takich przypadków należy zaliczyć przede wszystkim klauzulę zakazu konkurencji. Zastanówmy się zatem czy omawiane postępowanie znajduje poparcie w normach prawa cywilnego.
Kiedy pracodawca może wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę?
Prawo pracy
11.08.2014 - Edyta Zielińska
„Dyscyplinarką” potocznie nazywane jest rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ustawodawca wprowadził taką możliwość w celu ochrony interesu pracodawcy, umożliwiając mu zakończenia stosunku pracy mocą jego jednostronnej decyzji z przyczyn dotyczących pracownika.
Czy za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?
Prawo pracy
11.08.2014 - Edyta Zielińska
Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje zawsze normalne wynagrodzenie za każdą z przepracowanych godzin. Dodatkowo, praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. Ostateczna decyzja o formie rekompensaty należy do pracodawcy.
Czy pracując na czarno masz jakieś prawa?
Prawo pracy
08.08.2014 - Rafał Rodzeń
Praca na czarno opiera się na nielegalnym zatrudnieniu, pracownik nie podpisuje żadnej umowy i nie ma też opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym świadczenie takiej pracy nie wlicza się do przyszłej emerytury. Co gorsza, nielegalne zatrudnienie niesie ze sobą ryzyko braku wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że praca na czarno gwarantuje pewne uprawnienia.
Zmiany w przepisach o zatrudnieniu niepełnosprawnych
Prawo pracy
08.08.2014 - Edyta Zielińska
W celu zapewnienia ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne konieczne jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, którego regulacje weszły w życie w dniu 1 lipca 2014 r. W tym celu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych który zakłada rozszerzenie grupy osób niepełnosprawnych, za zatrudnienie których przysługuje dofinansowanie a także obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych.
Zasiłek ojcowski - kiedy przysługuje?
Prawo pracy
07.08.2014 - Rafał Rodzeń
Zasiłek z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka jest wiązany z reguły wyłącznie z matką. Nie każdy jednak wie, że ojciec dziecka również ma prawo do takiego wsparcia finansowego. Jeśli jesteś ciekawy w jakich okolicznościach i w jakim wymiarze przysługuje zasiłek ojcowski, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.
Jesteś stroną umowy o dzieło? Oto garść przydatnych informacji
Prawo pracy
07.08.2014 - Radosław Terlecki
Zakres zastosowania umowy o dzieło jest dość szeroki. Przy zawieraniu tejże umowy należy mieć na uwadze szereg dotyczących jej odmienności, które uzasadniają trafność stwierdzenia, że jest to umowa rezultatu a nie starannego działania. Jest to główny element przemawiający za tym, aby nie mylić zakresu zastosowania umowy o dzieło z zakresem zastosowania innych umów cywilnoprawnych, jak w szczególności umowa zlecenia.
Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego
Prawo pracy
06.08.2014 - Karolina Durbacz
Urlop wypoczynkowy stanowi coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, przeznaczoną na odpoczynek i regenerację sił pracownika. Przysługuje on każdemu pracownikowi, bez możliwości jego zrzeczenia się.
Czy pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie innego niż umówiony rodzaju pracy?
Prawo pracy
05.08.2014 - Radosław Terlecki
Strony przyszłego stosunku pracy mają względną swobodę ukształtowania treści umowy. Ustawodawca dość precyzyjnie określił, że wśród postanowień umownych obligatoryjnie winien znaleźć się element określający rodzaj pracy, którą pracownik zobowiązany będzie, zgodnie z umową, wykonywać. Warto zastanowić się czy istnieje możliwość wydania pracownikowi polecenia wykraczającego poza ramy umówionego rodzaju pracy. Kwestia ta zostanie omówiona przy uwzględnieniu stanowiska Sądu Najwyższego. Zanim to jednak nastąpi, Czytelnik powinien zapoznać się z wybranymi postanowieniami ustawy.
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 122  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.