Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Pozwolenia i dokumentacja leków
Prawo medyczne
11.06.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Projekt ma na celu zmianę pkt c w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego. Punkt ten określa wielkość procentową stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości opłaty za złożenie wniosku o przedłużenie okresu ważności pozwolenia obejmującego uzupełnienie dokumentacji produktu leczniczego i doprowadzenie jej do zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

Nowy wykaz leków refundowanych
Prawo medyczne
29.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Istotą regulacji jest określenie jednostek chorobowych oraz produktów leczniczych stosowanych w leczeniu tych chorób wraz ze wskazaniem poziomu odpłatności.

Umieszczenie leków i wyrobów medycznych w wykazach
Prawo medyczne
23.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Na stronie Ministerstwa Zdrowa (www.mz.gov.pl) opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach. Stanowi ono wykonanie art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia ma określić – w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leków lub wyrobów medycznych w wykazach oraz sposób składania oraz tryb i terminy rozpatrywania tych wniosków. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania, które utraciło moc z dniem 29 marca 2008 r. na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowe limity na studia medyczne
Prawo medyczne
21.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), który stanowi, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego ma określić – w drodze rozporządzenia – limit przyjęć na poszczególnych kierunkach i formach studiów medycznych w poszczególnych uczelniach, uwzględniając przy tym możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków studiów. Projekt rozporządzenia dotyczy kandydatów na studia medyczne zainteresowanych wielkością określonych w nim limitów oraz uczelni, dla których ustala się limity przyjęć na studia zarówno publicznych uczelni medycznych i publicznych uczelni prowadzących działalność naukową i dydaktyczną w zakresie nauk medycznych a także uczelni niepublicznych prowadzących kierunki medyczne.

Opłaty za dopuszczenie do obrotu leków weterynaryj
Prawo medyczne
20.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego. Jest on wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 36a z ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wprowadzonego ustawą z dnia 30 marca 2007 o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 492). Ma on zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. Nr 142, poz. 1024), wydanego na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne(t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). W związku ze zmianą ustawy w zakresie opłat polegającą m. in. na wprowadzeniu obowiązku pobierania opłat w ramach procedury zdecentralizowanej, opłat za złożenie wniosków o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na import równoległy, opłat za dokonanie zmiany w ramach procedury wzajemnego uznania, a co się z tym wiąże zmianą brzmienia upoważnienia dla Ministra Zdrowia konieczna jest zmiana w tym zakresie.

Zmiany w stażu podyplomowym lekarzy i dentystów
Prawo medyczne
19.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 15 maja 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 81, poz. 486). Staż lekarza trwa 13 miesięcy. Obejmuje on pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych. Lekarze pogłębiają swoją wiedzę z dziedziny chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej. Natomiast lekarze stomatolodzy pogłębiają swoją wiedzę z dziedziny stomatologii ogólnej, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej.

 

Leczenie poza granicami kraju
Prawo medyczne
08.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. Nr 249, poz. 1867). Zaprojektowane zmiany są wynikiem praktycznego stosowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia od dnia 1 stycznia 2008 r.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla PIS
Prawo medyczne
07.05.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl)opublikowany został projekt Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. Projekt ten stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) zgodnie z którym, odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów. Projektowane rozporządzenie określa wzór odznaki, zasady i tryb jej nadawania oraz sposób jej noszenia.

Nowe zasady dla e-aptek
Prawo medyczne
25.04.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 26 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Określono w nim warunki prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz sposób dostarczania produktów leczniczych do odbiorców. Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29 października 2007 r. pod numerem 2007/0603/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Kategorie dostępności leków
Prawo medyczne
18.04.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271). Projekt przedstawia kryteria zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności, określonych w art. 23a ust. 1 powołanej ustawy. W sytuacji, gdy projektowane rozporządzenie wejdzie w życie straci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych (Dz. U. Nr 208, poz. 1776).

  13 14 15 16 17 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.