Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Podwyżki dla komisji lekarskich
Prawo medyczne
02.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy. Projektowane rozporządzenie dotyczy: wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich powoływanych przez wojewodów, wojewodów oraz organów samorządu terytorialnego szczebla powiatu realizujących przedsięwzięcia z zakresu poboru.

Rejestr praktyk pielęgniarek i połoznych
Prawo medyczne
28.08.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych(Dz. U. Nr 203, poz. 1465) wynikająca z postulatów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Możliwość leczenia w Szwajcarii
Prawo medyczne
18.08.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 21 sierpnia 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Przepisy tego rozporządzenia będą oddziaływały na Narodowy Fundusz Zdrowia, który przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami Polski. NIZ. będzie mógł również skorzystać z szerszego katalogu państw - powiększonego o Szwajcarię, gdzie takie leczenie lub badanie diagnostyczne będzie mogło zostać wykonane. Ponadto rozporządzenie będzie miało wpływ na ubezpieczonych składających wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju poprzez umożliwienie im skierowania na leczenie do Szwajcarii, w przypadku, gdy lekarze stwierdzą, że takie leczenie lub badanie powinno się odbyć u świadczeniodawcy mającego swoja placówkę na terytorium Szwajcarii.

Zawody medyczne w Polsce a Unii Europejskiej
Prawo medyczne
12.08.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zawodach medycznych. Celem zaprojektowanej ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie objęte są dotychczas regulacjami ustawowymi w Polsce, a uregulowane są w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa nie dotyczy zawodów medycznych, których zadania zawodowe zostały uregulowane w innych przepisach prawnych takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, felczera.

Specjalizacja dla lekarzy i dentystów
Prawo medyczne
11.08.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie wynika z zapisów art. 2 ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które weszły w życie w dniu 23 kwietnia 2008 r., który przewiduje zachowanie w mocy dotychczasowych przepisów nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Kontrola i inspekcja farmaceutów
Prawo medyczne
07.08.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji, ich rodzajów, sposobu i trybu pobierania próbek do badań oraz przeprowadzania badań. Projekt rozporządzenia określa sposób przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, rodzaje kontroli i inspekcji oraz sposób i tryb pobierania próbek do badań oraz przeprowadzania badań. Ponadto określono w nim wzór i sposób prowadzenia książki kontroli, sposób dokonywania wpisów oraz tryb powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień oraz tryb przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz warunki ich transportowania.

Nowi specjaliści w trosce o ochronę zdrowia
Prawo medyczne
16.07.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt ma na celu usprawnienie procedur związanych z realizowaniem procesu specjalizacji oraz wprowadzenie nowych dziedzin specjalizacji dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia takich jak: mikrobiologia, toksykologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia. Po głębokiej analizie dotychczasowego systemu specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w projekcie wprowadzono ważne zmiany.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Prawo medyczne
11.07.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Został on przygotowany w związku z przyjętym kierunkiem zmian w zakresie rozdzielenia rejestracji produktów leczniczych od refundacji leków. Przedłożony projekt został przygotowany z wykorzystaniem doświadczenia 5 – letniej działalności Urzędu oraz spostrzeżeń krytycznych Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Gospodarki o podmiotów działających na rynku produktów leczniczych, produktów Biobójczych, wyrobów medycznych i wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej.

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
Prawo medyczne
02.07.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowany został projekt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W projekcie rozporządzenia uregulowano sposób i organizację przeprowadzenia szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskiwania tytułu ratownika oraz aktualizacji wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez pracowników służb podległych lb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, policjantów, funkcjonariuszy, strażaków oraz żołnierzy.

Kto pokrywa koszty wizytacji inspektoratu farmaceu
Prawo medyczne
16.06.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu farmaceutycznego. Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 b ust. 3 ustawy z dnia 6 września – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Powyższy przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

  13 14 15 16 17 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.