Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Leczenie uzdrowiskowe - szykują się zmiany
Prawo medyczne
10.11.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zaproponowane zmiany wynikają z ponad 2 letniej obserwacji funkcjonowania ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz uwag przesyłanych od podmiotów prowadzących lecznictwo uzdrowiskowe, wojewodów i władz gmin uzdrowiskowych. Zachowując podstawowe kryteria zapewniające możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz zawarte w obowiązującej ustawie, koniecznym staje się wprowadzenie zmian doprecyzowujących poszczególne przepisy zawarte w cytowanej powyżej ustawie.
Kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych
Prawo medyczne
27.10.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie delegacji ustawowej, zawartej w art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika z uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i wydania nowej ustawy, która implementowała do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ochrona zdrowia psychicznego
Prawo medyczne
16.10.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Celem przedmiotowej nowelizacji jest w pierwszym rzędzie dostosowanie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego do zmieniającego się otoczenia prawnego, a w szczególności do nowych regulacji normujących funkcjonowanie ratownictwa medycznego oraz pomocy społecznej. Ponadto, zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany innych przepisów ustawy, maja na celu wprowadzenie w życie licznych postulatów podmiotów stosujących te przepisy, szczególności w zakresie ochrony praw pacjentów szpitali psychiatrycznych, okresu ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz zapewniania wykonania sądowych postanowień o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.
Rejestracja leków
Prawo medyczne
06.10.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który powstał w związku z przyjętym kierunkiem zmian w zakresie rozdzielania rejestracji produktów leczniczych od refundacji leków. Przedłożony projekt został przygotowany z wykorzystaniem doświadczenia 5 letniej działalności Urzędu oraz spostrzeżeń krytycznych Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Gospodarki i podmiotów działających na rynku produktów leczniczych, produktów biobójczych, wyrobów medycznych i wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej.
Odznaki dla dawców organów
Prawo medyczne
30.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
W dniu 3 października 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu". Rozporządzenie określa wzory legitymacji i odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu", sposób i tryb nadawania odznak oraz sposób dokumentowania ilości pobrań dla celów nadania odznak. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r., o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169,poz.1411) zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia, wzór oraz szczegółowe zasady nadawania odznak "Dawca Przeszczepu” oraz „Zasłużony Dawca Przeszczepu".
Ochrona przeciwpożarowa
Prawo medyczne
17.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt oddziałuje na służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, tj. Państwową Straż Pożarną, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Policję, a również na terenowe organy administracji rządowej oraz samorządowej. Celem proponowanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez zapewnienie uzyskania szybkiego i skutecznego dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy przy wykorzystaniu numerów alarmowych, a także z poprawą możliwości współdziałania tych służb.

Środki odurzające - jak przechowywać?
Prawo medyczne
16.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w jednostkach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1. Zaprojektowane rozporządzenie obejmuje zakresem instytucje naukowe i specjalistyczne realizujące zadania w zakresie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii, jeżeli posiadanie substancji kontrolowanych jest niezbędne dla prowadzenia takich badań oraz organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nadzorujące przechowywanie, ewidencjonowanie oraz obrót tymi substancjami.

Reklama leków - co można reklamować?
Prawo medyczne
08.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne. Konieczność pełnej implementacji dyrektywy 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych oraz zdobyte doświadczenia z obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia spowodowały konieczność wskazania nowego brzmienia upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie reklamy produktu leczniczego Projekt określa warunki i formy reklamy produktów leczniczych, kierowanej do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, niezbędne dane, jakie reklama ma zawierać, sposób przekazywania reklamy, dokumentację będącą podstawą do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej próbek produktów leczniczych przeznaczonych d o dostarczania w ramach reklamy.

Prawne aspekty przeszczepów
Prawo medyczne
04.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Celem projektu jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów do wymagań dyrektyw Komisji: 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. i 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonujących Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.

Kontrola Farmaceutyczna
Prawo medyczne
03.09.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie (www.mz.gov.pl) projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Jest on wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne. Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji oraz rodzajów kontroli i inspekcji, sposobu i trybu pobierania próbek do badań oraz przeprowadzania badań, trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz warunki ich transportowania; wzoru i sposobu prowadzenia książki kontroli, sposobu dokonywania wpisów oraz trybu powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień, z uwzględnieniem przepisów prawa i wytycznych Unii Europejskiej.

  13 14 15 16 17 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.