Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Państwowe Ratownictwo Medyczne
Prawo medyczne
18.06.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Rada Ministrów – w dniu 16 czerwca 2009 roku – przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przedłożony przez ministra zdrowia. Celem zmian w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) jest utworzenie centrów urazowych współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Centra te zabezpieczą ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała. Utworzenie centrów urazowych przyczyni się do zmniejszenia powikłań, a także do obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego. Centra urazowe stanowić będą również bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej zapewniającą szkolenie w zakresie aktualnych światowych standardów diagnostycznych i leczniczych.
Obowiązek wykupienia OC przez lekarzy
Prawo medyczne
17.06.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
W dniu 16 czerwca 2009 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o izbach lekarskich, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt dostosowuje polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który wskazał na konieczność przyznania stronom możliwości odwołania się od orzeczeń sądów lekarskich do sądu powszechnego. Trybunał w Strasburgu zalecił też zwiększenie praw pacjentów do uczestnictwa w postępowaniach przed organami lekarskim. Od orzeczeń sądów lekarskich będzie się można odwołać do sądu powszechnego. Zmianie ulegną też przepisy dotyczące postępowań przed izbami, co przyczyni się do lepszego egzekwowania praw pacjentów - ofiar błędów lekarskich.
Problematyka chorób zawodowych
Prawo medyczne
05.06.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Projektowane rozporządzenie stanowi funkcjonalne uzupełnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw i nie zmienia, co do istoty regulacji dotyczących problematyki chorób zawodowych w związku z tym projektowane regulacje będą oddziaływały na pracowników, byłych pracowników oraz pracodawców w takim samym zakresie jak dotychczas.
Rada Akredytacyjna
Prawo medyczne
28.05.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie Rady Akredytacyjnej. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Rozporządzenie będzie oddziaływało na Radę Akredytacyjną, a pośrednio także na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem projektu jest określenie trybu powoływania członków Rady Akredytacyjnej oraz szczegółowych zadań tej Rady.Opłata za dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Prawo medyczne
22.05.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. Nr 216, poz. 1378), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2008 r. Zaprojektowane przepisy rozporządzenia będą oddziaływać – w szczególności przez zwiększenie obciążenia finansowego podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych - na podmioty odpowiedzialne, czyli podmioty, które wnioskują lub uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Ponadto oddziaływać będą na ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szkolenia dla lekarzy
Prawo medyczne
01.04.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. W związku z wejściem w życie w dniu 23 kwietnia 2008 r. ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych utraciło moc. Przedmiotowa ustawa dokonała zmiany brzmienia upoważnienia do wydania przedmiotowego aktu prawnego, a w przepisie przejściowym dotyczącym utrzymania w mocy niektórych aktów wykonawczych nie wskazano tego aktu wykonawczego. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej dotychczasowe rozporządzenie przestało obowiązywać, co w konsekwencji powoduje brak możliwości działania na jego podstawie.
Ratownictwo medyczne - centrów urazowych
Prawo medyczne
16.03.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt ustawy dotyczy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, szpitali klinicznych oraz podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej. Celem zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest utworzenie w Polsce centrów urazowych współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, które zabezpieczą ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu zaopatrującym mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, przyczyniając się do zmniejszenia powikłań, a także do obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa pourazowego. Centra urazowe stanowić będą również bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej zapewniającą szkolenie w zakresie aktualnych światowych standardów diagnostycznych i leczniczych.
Znajomość języka polskiego do wykonywania zawodu lekarza
Prawo medyczne
10.03.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ma on na celu określenie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej
Prawo medyczne
24.02.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zaprojektowana regulacja zakłada rozszerzenie zdań ministra właściwego do spraw zdrowia poprzez dodanie przepisu wskazującego na analizowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w celu realizacji zadań władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia realizacji dodatkowego zadania, zaproponowano dodanie rozdziału 6 w dziale II ustawy pt. „Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej”.
Tajemnica lekarska
Prawo medyczne
13.01.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Praktycznie każdy zawód wiąże się z pewnymi obowiązkami, przywilejami, bądź dochowaniem tajemnicy. Zawód lekarza charakteryzuje się powszechnie znana tajemnicą lekarską. Jest ona jedną z najbardziej ugruntowanych zarówno w prawie, jak i w etyce. O obowiązku zachowania przez lekarza tajemnicy mowa jest już w przysiędze Hipokratesa - Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy.

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.