Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Wydłużenie ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego
Prawo medyczne
12.04.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Celem przedmiotowej nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego do zmieniającego się stanu prawnego, w szczególności do nowych regulacji normujących funkcjonowanie ratownictwa medycznego oraz pomocy społecznej. Ponadto zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany innych przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego mają na celu wprowadzenie w życie licznych postulatów podmiotów stosujących te przepisy, w szczególności w zakresie ochrony praw pacjentów szpitali psychiatrycznych, okresu ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz zapewniania wykonania sądowych postanowień o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w szpitalu psychiatrycznym, jak również dostosowania zawartych w ustawie upoważnień do wydania aktów wykonawczych do wymagań wynikających z art. 92 Konstytucji.
Dokumentacja medyczna
Prawo medyczne
18.12.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przepisy te wprowadzają zmiany porządkujące zagadnienia dotyczące dokumentacji medycznej, a także zmiany polegające na ujednoliceniu rodzajów dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarzy, pielęgniarki, położne - udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w ramach praktyk indywidualnych i grupowych.
Obowiązki importerów wyrobów medycznych
Prawo medyczne
09.12.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Wdrożenie przepisów dyrektyw dotyczących obowiązków wytwórców, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz zasad klasyfikacji i oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi – to cel przyjętej przez Radę Ministrów projektu ustawy o wyrobach medycznych. Projekt porządkuje też obowiązujące przepisy, które były nieprecyzyjne i utrudniały jednoznaczne ich rozumienie oraz stosowanie w praktyce. W projekcie rozdzielono i odmiennie uregulowano zagadnienia dotyczące trzech rodzajów wyrobów medycznych, czyli: wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Takie potraktowanie zagadnienia pozwoli wytwórcom i autoryzowanym przedstawicielom na przeprowadzanie właściwej dla danego wyrobu oceny zgodności, wprowadzanie do obrotu oraz używanie tych wyrobów zgodnie z zasadami, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.
Działanie Komisji Lekarskiej
Prawo medyczne
12.10.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w rozdziale 8 wprowadziła nowe prawo pacjenta – prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Prawo to ma pacjent, a w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy. Polega ono na możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, w przypadku, gdy opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Należy podkreślić, że prawo to jest ograniczone czasowo, bowiem sprzeciw można wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta - w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Recepty lekarskie
Prawo medyczne
04.09.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Projekt rozporządzenia określa sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, wzór recepty uprawniającej do nabycia leku lub wyrobu medycznego, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz wystawianej dla osób, o których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywania, sposobu realizacji, kontroli wystawiania i realizacji. Celem rozporządzenia jest usunięcie podstawowych problemów wynikających z obowiązywania niektórych przepisów dotychczasowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.
Lista osób oczekujących na przeszczep
Prawo medyczne
21.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie. W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego projekt wprowadza zmiany przede wszystkim o charakterze legislacyjnym i technicznym. W związku z tym w przepisach dotyczących osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie potencjalnych biorców na Listę zwrot „lekarz kwalifikujący do przeszczepienia” zastąpiono słowami „lekarz kierujący zespołem, tj. lekarz ośrodka kwalifikującego kierujący zespołem, złożonym z lekarzy odpowiedzialnych za kwalifikację potencjalnych biorców do przeszczepienia, działającym na zasadach określonych w art. 16c ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.
Kontrola Agencji Oceny Technologii Medycznych
Prawo medyczne
14.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych. Stanowi on realizację upoważnienia zawartego w art. 31x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Przedmiotem jego jest określenie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Agencji Oceny Technologii Medycznych. Projekt stanowi uzupełnienie regulacji, do których odwołuje się art. 31 ust. 2 ww. ustawy, a które również dotyczą sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli.

Leczenie uzdrowiskowe
Prawo medyczne
07.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia regulującego zasady leczenia uzdrowiskowego jest następstwem zmiany brzmienia delegacji w związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 25 czerwca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach. Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Projektowane rozporządzenie określa sposób wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tryb potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz wzór tego skierowania, uwzględniając konieczność weryfikacji celowości skierowania na to leczenie.

Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej
Prawo medyczne
04.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Jak wynika z danych podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w bieżącym roku został odnotowywany znaczny wzrost absencji chorobowej. W I półroczu 2009 roku o 27,4% wzrosła liczba dni, za które wypłacono z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłki chorobowe, natomiast kwota wypłat wzrosła o 43,7%. Opisane dane, dotyczące absencji chorobowej oraz zasiłków w I półroczu tego roku skłoniły Zakład Ubezpieczeń Społecznych do podjęcia specjalnych działań. Od 1 sierpnia ZUS rozpoczął realizację programu "Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej".
Okresowe bezpłatne badania lekarskie członka ochotniczej straży pożarnej
Prawo medyczne
17.07.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Z dniem 25 września 2008 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej, która nałożyła obowiązek na ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu i sposobu oraz zakresu przeprowadzania badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, podmioty uprawnione do ich przeprowadzania, uwzględniając specyfikę działań ratowniczych, a także kwalifikacje podmiotów przeprowadzających badania lekarskie.

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.