Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Roszczenia wynikające z błędów medycznych
Prawo medyczne
24.05.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Działanie każdego systemu - a w szczególności tak złożonego jak ochrona zdrowia, obarczone jest ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Codziennie w naszym kraju dochodzi do tysięcy zdarzeń medycznych. Nawet przy maksymalnej niezawodności systemu ochrony zdrowia, jaką można zapewnić wprowadzeniem odpowiedniego systemu jakości, regulacjami prawnymi, czy nadzorem, pewien margines błędów jest nieunikniony. Specyfika procesów leczniczych zawsze powoduje ryzyko wystąpienia niekorzystnych efektów leczenia, które nie są normalnymi, możliwymi do wystąpienia negatywnymi konsekwencjami związanymi np. z ryzykiem danego zabiegu.
Kto ma prawo wglądu do do dokumentacji medycznej?
Prawo medyczne
18.02.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Z kolei, po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.
Refundacja leków
Prawo medyczne
15.10.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 14 października 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Zawarte w projekcie ustawy przepisy dotyczą przekształcenia systemu refundacji leków w taki sposób, aby - wykorzystując dostępne publiczne środki finansowe - odpowiadał w jak najwyższym stopniu zapotrzebowaniu społecznemu na leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Jednocześnie w projekcie ustawy uwzględniono wymagania tzw. dyrektyw przejrzystości (Dyrektywa Rady 89/105/EWG).

Problematyka badań klinicznych
Prawo medyczne
13.10.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 12 października 2010 roku rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, przedłożone przez ministra zdrowia. Aktualnie w prawie polskim dotyczącym problematyki badań klinicznych produktów leczniczych nie ma jednolitej, jasnej i przejrzystej regulacji. Powodem tego jest fakt, że wiele spraw uregulowano w aktach niższej rangi. Dlatego też założenia do projektu ustawy zakładają ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich procedur związanych z wydawaniem pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i badania klinicznego weterynaryjnego. Zdaniem rządu, powstanie jednolitej ustawy obejmującej wszystkie zagadnienia dotyczące procesu wydawania pozwoleń na badania może być dobrą płaszczyzną do lokowania w Polsce większej liczby badań klinicznych.

Błąd medyczny, a dochodzenie odszkodowania
Prawo medyczne
06.09.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Działanie każdego systemu, a w szczególności tak złożonego jak ochrona zdrowia, obarczone jest ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. W skali kraju dochodzi do tysięcy zdarzeń medycznych dziennie. Nawet przy maksymalnej niezawodności systemu ochrony zdrowia, jaką można zapewnić wprowadzeniem odpowiedniego systemu jakości, regulacjami prawnymi, czy nadzorem, pewien margines błędów jest nieunikniony. Specyfika procesów leczniczych zawsze powoduje ryzyko wystąpienia niekorzystnych efektów leczenia, które nie są normalnymi, możliwymi do wystąpienia negatywnymi konsekwencjami związanymi np.: z
ryzykiem danego zabiegu.
Czynniki medyczne wpływające na zdolność do kierowania pojazdami
Prawo medyczne
31.08.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Celem nowelizacji rozporządzenia jest implementacja niektórych postanowień zawartych w Dyrektywie Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 237 z 24 08 1991 s. 1) oraz Dyrektywie Komisji 2009/113/WE z dnia 25 08 2009 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006 s.18). Przepisy obu dyrektyw wprowadzają minimalne wymagania dla osób ubiegających się bądź posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. W dyrektywach określono czynniki medyczne wpływające na zdolność do kierowania pojazdami, wśród których wskazano wzrok, cukrzycę i padaczkę.
Ginekolog będzie mógl leczyć np. oparzenia skóry?
Prawo medyczne
29.07.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 27 lipca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego, przedłożony przez ministra zdrowia. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami medyczną opiekę specjalistyczną mogą sprawować tylko i wyłącznie lekarze specjaliści, którzy zdobywają tytuł specjalisty w procesie długotrwałego kształcenia podyplomowego. W Polsce brak jest wystarczającej kadry medycznych specjalistów, a w ostatnich latach niedobór ten stał się bardzo dotkliwy dla pacjentów. Związane jest to z wyjazdami specjalistów do innych państw Unii Europejskiej oraz ograniczeniami czasu pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo.

Leczenie planowane poza granicami kraju
Prawo medyczne
26.07.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Od dnia 1 maja 2010 r.  w państwach członkowskich UE obowiązują nowe podstawy prawne, tj.: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 04.166.1 z późn. zm.) - zwane dalej rozporządzeniem podstawowym i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 09.284.1) -  zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym. Nowe przepisy unijne rozszerzyły możliwość składania wniosku o leczenie planowane poza granicami kraju przez polskich ubezpieczonych oraz członków ich rodzin za pośrednictwem instytucji miejsca zamieszkania.
Zatrudnianie naczelnych lekarzy uzdrowisk
Prawo medyczne
05.05.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
W dniu 4 maja 2010 roku rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. W projekcie noweli zaproponowano nowe brzmienie definicji lecznictwa uzdrowiskowego. Została ona uszczegółowiona poprzez wskazanie dwóch świadczeń: leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Do lecznictwa uzdrowiskowego zaliczono także zabiegi fizjoterapeutyczne.
Sanatorium nie będzie miało obowiązku zapewnienia pacjentowi leków i wyrobów medycznych
Prawo medyczne
26.04.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zaproponowane w projekcie zmiany wynikają z ponad dwuletniej obserwacji funkcjonowania ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399, z późn. zm.) oraz uwag przesyłanych przez podmioty prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe, wojewodów i władze gmin uzdrowiskowych.
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.