Jesteś tutaj:
Formularze ZUS
22.03.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Odroczenie terminu płatności składki ZUS

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) płatnik składek jest zobowiązany, w ściśle określonych terminach, uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. W przypadku zaistnienia przejściowych trudności finansowych lub osobistych płatnika, a przez to braku możliwości uiszczenia składki, może on zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o odroczenie terminu jej płatności. Pozwoli to uniknąć mu ewentualnych odsetek za zwłokę.

Na czym polega odroczenie terminu płatności składki ZUS?

Odroczenie terminu płatności składki to jedna z form pomocy udzielanej przez ZUS.  Na wniosek płatnika składek ZUS może odroczyć termin płatności składki, uwzględniając jego możliwości płatnicze oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Co ważne, jednorazowe odroczenie terminu płatności składek może dotyczyć więcej niż jednej składki. Osoba, której ZUS udzieli takiego odroczenia ma więc możliwość uregulowania składki w późniejszym terminie i nie są podejmowane w stosunku do niej działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania zaległych składek. W stosunku do należności, których termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobiera się opłatę prolongacyjną.

Trzeba złożyć odpowiedni wniosek

Aby uzyskać odroczenie terminu płatności składki należy złożyć odpowiedni wniosek.  Z takim wnioskiem może się zwrócić do ZUS każdy płatnik, który ma przejściowe problemy z jej płatnością. Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy wniosek może dotyczyć jedynie składek bieżących lub przyszłych, których ustawowy termin płatności jeszcze nie upłynął. Odroczyć można zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W przypadku płatników opłacających składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia odroczeniem może zostać objęta pełna kwota bieżących składek, w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo trzeba uregulować w ustawowym terminie kwotę odpowiadającą wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, za okres mający zostać objęty ewentualnym odroczeniem. Przedmiotowy wniosek należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu płatności danej składki. Musi być on wyczerpująco umotywowany, ponieważ odroczenie terminu płatności składki ZUS jest dozwolone ze względów gospodarczych lub innych ważnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie. Takimi powodami mogą być np. trudna sytuacja materialna lub osobista płatnika składek, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, zawarcie przez zadłużonego płatnika sądowego postępowania układowego, ugodowego lub bankowego, czy też upadłość banku, w którym posiadał on środki na rachunku. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające jego zasadność oraz przedstawiające sytuację finansową wnioskodawcy. Rodzaj oraz zakres dokumentów jest ustalany indywidualnie i zależy od wysokości składek, zakresu wnioskowanej ulgi i okresu spłaty w odroczonym terminie oraz formy prowadzonej działalności. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub posiadać urzędowe poświadczenie za zgodność z oryginałem. Wniosek o odroczenie terminu płatności składki można złożyć osobiście we właściwym oddziale ZUS lub za wysłać pocztą. Można to zrobić także w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - http://pue.zus.pl/, gdzie dostępny jest formularz wniosku o odroczenie terminu płatności składki - wniosek ZUS-EOP

 

Rozpatrzenie wniosku

Rozpatrując wniosek o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek ubezpieczeniowych ZUS bierze po uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Należy pamiętać, że udzielenie tej ulgi jest wyłącznie decyzją uznaniową ZUS, a więc samo złożenie wniosku nie powoduje żadnego obowiązku jej udzielenia. Co istotne, rozstrzygnięcie nie ma charakteru decyzji administracyjnej, a więc nie można od niej odwołać się do sądu. Odroczenie terminu płatności składki następuje w formie umowy zawartej między ZUS a płatnikiem składek. Na mocy tej umowy strony mają określone obowiązki i uprawnienia. Z uwagi na powyższe przystępując do spłaty należności w odroczonym terminie należy zapoznać się szczegółowo z warunkami zawartej umowy. Niedotrzymanie przez płatnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o odroczenie terminu płatności składki. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne, co powoduje podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku płatnik może wnieść odwołanie do Prezesa ZUS. Warto wiedzieć, że nie jest możliwe uzyskanie odroczenia terminu płatności składek częściej niż raz na 6 kolejnych miesięcy, a maksymalny okres odroczenia terminu płatności składek może wynieść 6 miesięcy.

 

Opłata prolongacyjna

Należy pamiętać, że do kwoty odroczonej składki ZUS dolicza opłatę prolongacyjną. Wysokość tej opłaty zależy od kwoty odroczonej składki, liczby dni, na które odroczono termin jej płatności, oraz stawki opłaty prolongacyjnej. Stawka ta wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązujących w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej odraczającej termin płatności składek. Co ważne, wcześniejsze spłacenie odroczonej należności nie wpływa na obniżenie wysokości opłaty prolongacyjnej. ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej jedynie w przypadku, gdy płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności składek z powodu klęski żywiołowej lub wypadku losowego.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.