Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Rodzina zastępcza

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie może być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całkowitą opiekę oraz dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zdrowie, ubranie i wyżywienie. Dogląda rozwoju szkolnego, pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie. Generalnie wypełnia obowiązki rodzicielskie bez przyjmowania pełni rodzicielskich praw. Rodzice naturalni mają nie tylko prawo ale i obowiązek brania udziału w podejmowaniu ważnych dla rozwoju i przyszłości dziecka decyzji (np. przy wyborze szkoły, zawodu, wykonywaniu poważnych zabiegów medycznych). W związku z powyższym rodzina zastępcza umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.  Kwestie dotyczące rodzin zastępczych reguluje w głównej mierze wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2012r. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz. 887).

R E K L A M A

 

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna.

Powinny to być osoby, które:

  • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Polski,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani nie mają tej władzy ograniczonej czy zawieszonej,
  • wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do opieki nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • odbyły szkolenie oraz uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka, przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, odpowiednią różnicę wieku między kandydatami a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa a także w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

 


Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 02.12.2011 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rodzina zastępcza, dziecko, rodzice, opiekun, władza rodzicielska, sąd opiekuńczy

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.