Jesteś tutaj:
Kodeksy
10.12.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zasady udostępniania akt w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne jest prowadzone w oparciu o przepisy KPA. Tam też odnajdziemy dokładnie określone prawa i obowiązki zarówno organów administracyjnych, jak i stron toczącego się postępowania. Wśród wielu uprawnień tych drugich podmiotów możemy odnaleźć chociażby prawo do przeglądania akt danej sprawy. Pamiętajmy jednak, że skorzystanie z powyższego prawa nie będzie możliwe w każdej sytuacji.

Na wstępie warto zaznaczyć, że organ administracji publicznej ma obowiązek sporządzenia kserokopii pism z akt sprawy i przesłanie ich na adres wnioskodawcy. Czym innym jest jednak obowiązek urzędowego doręczania kserokopii z akt sprawy na koszt administracji, a czym innym obowiązek organu udostępnienia akt stronie w formie uzyskania kserokopii na koszt zainteresowanego. Organ może ustalić odpłatność za realizację takiego wniosku o wykonanie kserokopii i wysyłkę takich dokumentów.

 

 

Zgodnie z treścią art. 73 Kodeksu postępowania karnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Dla przypomnienia stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Mogą nią być zarówno osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Czynności z zakresu sprawdzania akt danej sprawy dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Wszystko po to, aby nie wprowadzać do akt nowych pism, a także aby nie usuwać znajdujących się w nich dokumentów. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2013 r. (sygn. akt II SA/Wr 820/12), strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, jednakże może ona żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione jej ważnym interesem. Odmowa wynikająca z powodu nie wykazania "ważności interesu" w uzyskaniu uwierzytelnionego odpisu dokumentu nie pozbawia strony prawa jawności akt postępowania ani też możliwości późniejszego uzyskania - przy innym uzasadnieniu żądania - uwierzytelnienia przedmiotowego odpisu.

 

Przeglądanie akt sprawy administracyjnej nie będzie jednak możliwe w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że przepisu art. 73 KPA nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Z drugiej strony sama klauzula tajemnicy służbowej nie przesądza o możliwości zastosowania art. 74 § 1 KPA. W toku postępowania należy wykazać, dlaczego nadanie danemu dowodowi klauzuli tajemnicy służbowej powoduje powstanie ważnego interesu państwowego, co z kolei sprawia, że strona nie może zapoznać się z tym dowodem.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.