Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
24.04.2014 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Kiedy można unieważnić przetarg?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić jedynie w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Niedopuszczalne jest więc unieważnienie przetargu z innych przyczyn, niż określonych przez prawo albo bez podania przyczyny w ogóle.

Brak oferty lub wniosku

 

I tak zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Należy pamiętać, że wpłynięcie choćby jednej oferty lub wniosku powoduje, że postępowanie jest ważne. Co istotne, unieważnienie przetargu nastąpi zarówno w przypadku braku ofert, jak i wpłynięcia oferty lub nawet kilku ofert, które zostały odrzucone lub zostały wniesione przez wykonawców wykluczonych z postępowania.

 

 

Brak co najmniej dwóch ofert w przypadku zapytania o cenę

 

Kolejną przesłanką, która powoduje nieważność postępowania o udzielenie zamówienia jest niezłożenie w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku zapytania o cenę dla ważności postępowania niezbędne jest bowiem złożenie przez wykonawców co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Mniej niż dwa wnioski w licytacji elektronicznej lub brak oferty

 

Unieważnienie przetargu nastąpi także wtedy, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta.

 

Przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

Następną okolicznością, która powoduje nieważność postępowania o udzielenie zamówienia jest sytuacja, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Warto wiedzieć, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zależy od jego zdolności finansowych i wynika z ustalonego wcześniej planu finansowego. Co ważne, przetarg nie zostanie unieważniony, jeżeli zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Złożenie ofert dodatkowych o takiej samej cenie

Ponadto, zamawiający jest zobowiązany unieważnić przetarg, jeżeli  zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. Należy pamiętać, że wykonawcy są wzywani do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy w ofertach pierwotnie złożonych zaproponowano taką samą cenę, będącą jedynym kryterium oceny ofert. Jeżeli więc złożenie dodatkowych ofert nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas nastąpi unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Istotna zmiana okoliczności

Inną okolicznością skutkującą unieważnieniem przetargu jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zamawiający musi jednak wykazać, że taka zmiana ma istotny charakter i nie można jej było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Warto wiedzieć, że za istotną zmianę okoliczności uznaje się zdarzenia zaistniałe na skutek siły wyższej (wojny, pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych), strajku, ograniczeń nałożonych przez władze państwowe lub samorządowe albo zmiany w przepisach prawa uniemożliwiających zamówienie.

 

Niemożliwa do usunięcia wada

Przetarg unieważnia się także w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Co istotne, wada postępowania musi mieć charakter nieusuwalny i jednocześnie musi powodować, że zawarta umowa będzie z mocy prawa nieważna. Przyczyną, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy jest np. rażące naruszenie przepisów ustawy, czy też wada oświadczenia woli, tj. działanie pod wpływem błędu, podstępu czy groźby. 

 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.