Jesteś tutaj:
Prawo podatkowe
10.09.2014 - Radosław Terlecki
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Zgłoszenie nabycia własności do naczelnika urzędu skarbowego warunkiem zwolnienia od podatku od spadków i darowizn

Dokonywanie darowizn pomiędzy członkami rodziny stanowi zdarzenie prawne, z którym przepisy prawa podatkowego łączą określone skutki. Otóż nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę rodzi obowiązek uiszczenia określonej kwoty podatku według ustawy o podatku od spadków i darowizn (zwanej dalej „u.p.s.d.”). Jednakowoż w tej sytuacji istnieje możliwość zwolnienia podatnika od obowiązku podatkowego pod wyraźnie wskazanymi warunkami, o czym dalej.

Warunki ustawowe zwolnienia od podatku

 

W myśl art. 4a ust. 1 u.p.s.d. zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz
 2. w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 


Jeżeli jednak nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. (zob. powyżej), zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.


W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia podatkowego, o których mowa, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.


Ustawa stanowi, że obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.


Zgodnie z powoływanym wcześniej przepisem art. 9 ust.1 u.p.s.d. opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (art. 9 ust 1 pkt 1 u.p.s.d.); 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (art. 9 ust 1 pkt 2 u.p.s.d.); 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (art. 9 ust 1 pkt 3 u.p.s.d.).


Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie (art. 9 ust 2 u.p.s.d.).

 

Szczególne znaczenie sześciomiesięcznego terminu zgłoszenia

 

Podkreślenia wymaga, że termin 6 miesięczny, określony w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., jest terminem prawa materialnego. Dopuszczalne jest przywrócenie takiego terminu tylko wówczas, gdy taką możliwość przewiduje przepis ustawy określający dany termin. Nie ulega wątpliwości, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie przewiduje takiej możliwości dla terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1. Niezłożenie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie nie jest zagrożone sankcją karno-skarbową, a skutkuje jedynie utratą przedmiotowego zwolnienia i opodatkowaniem nabycia spadku na zasadach ogólnych (por. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. akt: I SA/Ol 61/14).

 

Podstawa prawna

 

Art. 4a, art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.).

 

Orzecznictwo

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. akt: I SA/Ol 61/14 (tekst orzeczenia dostępny jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Autor/Źródło: Radosław TerleckiWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.