Jesteś tutaj:
Prawo podatkowe
11.10.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Syndycy z licencjami

Dnia 10 października wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) o licencji syndyka. Ustawa ta zmienia ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze.

" />

W regulacji tej zostały określone zasady uzyskiwania oraz tryb przyznawania licencji syndyka, odmowa jej przyznania, cofania a także zawieszania praw wynikających z tej licencji. Według nowych przepisów licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym jest mowa w punkcie 1,

 • posiada nieposzlakowaną opinię,

 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, o którym jest mowa w punkcie 1,

 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • nie jest wpisana do rejestru dłużników Krajowego Rejestru Sądowego,

 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości,

 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka – aby ustalić zdolność wykonywania czynności syndyka ze względu na stan zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych, które regulują zakres i sposób przeprowadzenia badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka jest przeprowadzany, co najmniej dwa razy w ciągu roku. Osoba, która ubiega się o licencję syndyka składa do Ministra Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu – jednak nie później niż 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu kandydat powinien załączyć odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich. Należy również załączyć oświadczenie wnioskodawcy o tym, iż nie jest on podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej oraz jest przeprowadzany w języku polskim. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego.

Licencję syndyka przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu. Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego organu Policji o nadesłanie informacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji. Cofnięcie licencji syndyka przez Ministra Sprawiedliwości następuje w przypadku, gdy osoba posiadająca licencję:

 • dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu nienależytego pełnienia obowiązków,

 • dopuściła się rażącego naruszenia obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, a zostało to ujawnione po zakończeniu pełnienia przez nią funkcji w danym postępowaniu,

 • wystąpiła z takim wnioskiem,

 • została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Minister Sprawiedliwości może również zawiesić osobie posiadającej licencję syndyka prawa wynikające z licencji jeżeli wobec tej osoby prowadzone jest postępowanie o częściowe ub całkowite ubezwłasnowolnienie, i ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego, tymczasowego także jeśli przeciwko niej jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.