Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
06.02.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych

Od 1 stycznia 1996 roku obowiązuje ustawa z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta określa zasady przyznawania bankom środków z budżetu państwa – określonych w ustawie budżetowej, które udzieliły kredytów mieszkaniowych oraz bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Należy podkreślić, że przepisy tej ustawy stosuje się do kredytów mieszkaniowych udzielonych i spłacanych na warunkach określonych przez Rade Ministrów.

Zgodnie z ustawą bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. przysługuje refundacja ze środków budżetu państwa wypłaconych premii gwarancyjnych od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe. Szczegółowe warunki i tryb udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz tryb rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii zostały określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe - na warunkach określonych odrębnymi przepisami oraz na przejściowym wykupieniu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych. Ale to nie wszystko, pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych polega również na umorzeniu części zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych bądź wykupieniu ze środków budżetu państwa części zadłużenia kredytobiorców z tytułu skapitalizowanych odsetek. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa podlegają oprocentowaniu. Ponadto pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych może polegać również na jednorazowym wykupieniu ze środków budżetu państwa części zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych na warunkach i w trybie określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
 
W sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty do dnia 31 maja 1992 r. – wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych spłat przypadających na dany lokal nie może być niższa od iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz normatywu spłaty kredytu ustalanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Normatyw spłaty kredytu, o którym mowa powyżej, stanowi iloraz najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie Kodeksu pracy oraz liczby 300. Te same zasady spłaty kredytów mają także zastosowanie do kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe po terminie 31 maja 1992 r. - jeżeli kredyty te spełniały warunki przejściowego wykupienia odsetek ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną w okresie od dnia 21 października 1991 r. do dnia 31 marca 1995 r., to wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych spłat nie może być niższa w całym okresie spłaty niż 25% udokumentowanych miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca jest obowiązany zapewnić bankowi możliwość kontroli spełnienia tego warunku.
 
Jeśli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury to na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu na czas nie dłuższy niż 8 kwartałów w całym okresie spłaty kredytu. Zawieszenie płaty kredytu może zostać przedłużone – o nie więcej niż 4 kwartały częściowe zawieszenie pod warunkiem, że kredytobiorca wniesie na poczet spłaty kredytu środki w wysokości 50% należnej kwoty spłaty. Należy również dodać, że na wniosek kredytobiorcy, który w ciągu 20 lat od dnia 1 stycznia 1998 r. dokonywał systematycznej i terminowej spłaty kredytu bank umarza w ciężar budżetu państwa pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu.
 
Roczne spłaty kredytów mieszkaniowych, które zostały zaciągnięte na podstawie umów określających równocześnie 40-letni okres spłaty kredytu i roczne obciążenie w wysokości 1% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na warunkach lokatorskich lub 2% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na warunkach własnościowych, nie mogą być niższe od ilorazu kwoty zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek - w tym odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa, na koniec roku poprzedniego oraz liczby lat, jaka pozostała do zakończenia okresu spłaty kredytu. Na wniosek kredytobiorcy, którego mieszkanie bądź dom jednorodzinny, zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., bank zawiesza spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia 31 lipca 1998 r., bez względu na wysokość dochodu jego gospodarstwa domowego.
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: kredyt

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.