Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
06.12.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie koncesji?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest, co do zasady dozwolone dla każdego człowieka. Oczywiście trzeba przy tym posiadać odpowiedni kapitał i plan działania, tak aby nasza firma była rentowna. W niektórych sytuacjach ustawodawca wymaga jednak, aby przedsiębiorca uzyskał odpowiednie pozwolenia, licencje i koncesje, pozwalające na legalne prowadzenie działalności.

Zgodnie z treścią art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji , podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 • przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 • przewozów lotniczych;
 • prowadzenia kasyna gry.

 

 

Pamiętajmy jednak, że wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany omawianej ustawy.

 

Aby uzyskać interesującą nas koncesję musimy złożyć wniosek do właściwego organu koncesyjnego – będzie to np. Minister Środowiska, starosta, wojewoda. Ogólnie rzecz biorąc w większości przypadków właściwym organem jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, której prowadzenie wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę stosownej koncesji.

 

Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji zawiera:

 • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

 

We wniosku należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Dla przykładu - we wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów określa się również:

 • rodzaj, ilość oraz charakterystykę substancji albo odpadów;
 • aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • technologię magazynowania albo składowania;
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

 

Pomocnym w sprawie będzie z pewnością wzór omawianego wniosku, który odnajdziemy w załączniku do Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Po rozpatrzeniu wniosku właściwy organ wydaje (lub też nie) koncesję na wykonywanie działalności koncesjonowanej. Dopiero wówczas przedsiębiorca może ją prowadzić.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.