Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
26.08.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Czy zobowiązania Amber Gold mogą być pokryte z majątku osobistego właścicieli?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jaką jest Amber Gold, to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dzieje się tak ze względu na szczególną ochronę interesów jej wspólników bowiem nie odpowiadają oni majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Taką jednak odpowiedzialność mogą ponosić członkowie zarządu spółki z o.o. W przypadku, gdy majątek spółki Amber Gold nie wystarczy na pokrycie zobowiązań, mogą być one pokryte z majątku jej właścicieli. Istotne w tej kwestii są art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1361ze zm.) oraz art. 229 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.
Wspólnikami są osoby, które wniosły do spółki odpowiedni wkład kapitałowy lub rzeczowy. Należy pamiętać, że takie osoby odpowiadają za zobowiązania spółki tylko  do wysokości tego wkładu. W tym więc przypadku odpowiedzialność nie obejmuje ich majątku osobistego. Jedyne co mogą stracić to właśnie te wkłady lub też inne świadczenia typu dopłaty, czy pożyczki.Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa upadłościowego

Zarząd spółki zarządza nią i reprezentuje. W jego skład mogą wchodzić zarówno wspólnicy, jak i osoby wynajęte przez nich do prowadzenia spółki. Prawo upadłościowe i naprawcze nakłada na wszystkich członków zarządu spółki z o.o. obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia powstania stanu niewypłacalności spółki. Odpowiedzialność ta dotyczy osobno każdego z członków zarządu. Na mocy art. 21 ust 3 przedmiotowej ustawy, w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w w/w terminie członkowie zarządu ponoszą  odpowiedzialność za wyrządzoną tym szkodę. Jeżeli więc z tego powodu wierzycielom nie uda się zaspokoić swoich roszczeń z majątku spółki członkowie jej zarządu odpowiadają za zobowiązania tej spółki całym swoim majątkiem. Należy pamiętać, że odpowiedzialność ta obejmuje nie tylko szkody poniesione przez wierzyciela ale także przez każdą inną osobę. Każdej osobie, która poniosła szkodę wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, przysługuje więc roszczenie o odszkodowanie.

Odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych
Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają całym swoim majątkiem również na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie jej zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Taka sytuacja może więc mieć miejsce w przypadku, gdy postępowanie upadłościowe spółki z o.o. nie doprowadziło do całkowitego zaspokojenia wierzycieli, czyli np. do upadłości w ogóle nie doszło bowiem majątek niewypłacalnej spółki nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania, albo jej majątek obciążony był hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania, lub też postępowanie upadłościowe zakończyło się jedynie częściowym zaspokojeniem wierzycieli. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie, kiedy zobowiązania te powstały lub stały się wymagalne, przy czym równocześnie musiały wystąpić wówczas przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego. Taka odpowiedzialność ma miejsce także również po wykreśleniu członka zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego. Członkowie zarządu odpowiadają za wszystkie należności wobec spółki, co do których egzekucja okazała się bezskuteczna, niezależnie od tego, czy są to należności prywatnoprawne czy też publicznoprawne.Uniknięcie odpowiedzialności.

Wyżej wymieniony artykuł Kodeksu spółek handlowych przewiduje również sytuacje, w których członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o.


Może to mieć miejsce, gdy wykaże on, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe. „Czasem właściwym” do zgłoszenia upadłości jest czas, kiedy stan majątkowy spółki jest taki, że pozwala jeszcze na zaspokojenie wierzycieli. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że za właściwy czas nie może być uznany moment, gdy majątek spółki nie wystarcza nawet na częściowe zaspokojenie wierzycieli i kosztów postępowania upadłościowego, a więc gdy spółka jest już bankrutem. Właściwym czasem na zgłoszenie wniosku jest zatem moment, w którym wprawdzie wszystkich wierzycieli nie da się już zaspokoić, ale istnieje jeszcze majątek spółki pozwalający na przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Należy przy tym  pamiętać, że zwrócenie wniosku o upadłość przez sąd z przyczyn formalnych traktowane jest tak, jakby wniosek w ogólne nie został złożony. Oznacza to, że w takim przypadku członek zarządu nie uniknie odpowiedzialności.


Członek zarządu może również powołać się na to, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy. Powinien więc on wykazać, iż jego działanie nie było bezprawne, a tym samym nie naruszył on swoich obowiązków, a jeżeli doszło już do ich naruszenia, to było ono niezawinione. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku choroby uniemożliwiającej prowadzenie spraw spółki, czy też długotrwałej nieobecności spowodowaną np. wyjazdem służbowym poza granice kraju. Członek zarządu spółki z o.o. nie może natomiast powoływać się na brak wystarczających informacji o kondycji spółki i jej zobowiązaniach, z uwagi na podział kompetencji między członkami zarządu.


Przesłanką uniknięcia odpowiedzialności jest także wykazanie, iż pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. W praktyce oznacza to jednak konieczność udowodnienia przed sądem, że nawet gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego został zgłoszony we właściwym czasie, to wierzyciel i tak nie uzyskałby zaspokojenia.
 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.