Jesteś tutaj:
Prawo pracy
18.08.2014 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Komu przysługuje urlop na poratowanie zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia to szczególny rodzaj płatnego urlopu, który przysługuje określonym grupom pracowników w razie pogorszenia się ich stanu zdrowia. Warto wiedzieć, że prawo niego mają między innymi nauczyciele sędziowie, prokuratorzy i policjanci.

Urlop zdrowotny dla nauczyciela


Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, który przepracował w szkole co najmniej 7 lat. Należy pamiętać, że do okresu 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy okres niezdolności do pracy i urlop trwały dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten czas. Okres 7-letniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne, wymóg określonego czasu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia, natomiast drugi taki urlop nauczyciel może otrzymać nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego. Urlop zdrowotny jednorazowo nie może trać dłużej niż jeden rok, a łączny wymiar urlopu podczas całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Urlopu tego udziela dyrektor szkoły, a o potrzebie jego udzielenia i wymiarze urlopu orzeka lekarz leczący nauczyciela na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego, wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne oraz dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. Lekarzem uprawnionym jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Zarówno nauczyciel, jak i zatrudniający go dyrektor szkoły mogą odwołać się od treści orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Z kolei lekarz przekazuje odwołanie do organu odwoławczego w ciągu 14 dni, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania będącego podstawą wydania orzeczenia. Ponowne orzeczenie powinno być wydane w terminie 14 dni. Co istotne jest ono ostateczne.

 W czasie urlopu nie można podejmować żadnej pra
cy


Warto wiedzieć, że w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi skierowanie na kontrolne badanie lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do dalszej pracy. Trzeba mieć na uwadze, że w tego urlopu zdrowotnego nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy, ani podjąć innej działalności zarobkowej. Pod pojęciem „innej działalności zarobkowej” kryje się osiąganie jakiegokolwiek przychodu na podstawie stosunku pracy, a także umów cywilnoprawnych. W przypadku stwierdzenia, że nauczyciel pracuje lub wykonuje inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel powinien wrócić do pracy.Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego


Nauczyciel akademicki ma z kolei prawo do takiego urlopu zdrowotnego, jeżeli jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przepracował w danej uczelni co najmniej 5 lat. Urlop udzielany jest w przypadku, gdy stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia. Jednorazowo wymiar urlopu nie może przekroczyć 6 miesięcy, a łącznie w okresie całego zatrudnienia - 2 lat. Nauczyciel akademicki, który chce skorzystać z tego uprawnienia musi złożyć pisemny wniosek do rektora zatrudniającej go uczelni. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O wydaniu orzeczenia lekarz musi powiadomić listownie podstawową jednostkę służby medycyny pracy, o ile możliwe jest jej ustalenie, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nauczycielem akademickim. Należy pamiętać, że pracownik korzystający z takiego urlopu nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy, ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może jednak wykonywać zlecenia czy umówione dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych. Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym, a wynagrodzenie oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.Z urlopu dla poratowania zdrowia mogą skorzystać sędziowie, prokuratorzy i policjanci


Warto wiedzieć, że z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać także sędzia. Jego urlop zdrowotny nie może przekraczać 6 miesięcy i nie może być udzielony, jeżeli sędzia nie pełnił służby przez okres roku z powodu choroby. Takiego urlopu zdrowotnego udziela Minister Sprawiedliwości. Na takich samych zasadach prawo do urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje prokuratorowi. Wniosek w tej sprawie składa się do Prokuratora Generalnego. Urlopu zdrowotnego można również udzielić policjantowi w służbie stałej w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 6 miesięcy. Co ważne, łączny wymiar urlopu w okresie całej służby nie może przekroczyć 18 miesięcy. Urlopu zdrowotnego udziela przełożony właściwy w sprawach osobowych na podstawie orzeczenia komisji lekarskiejPodstawa prawna:


art. 73 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 191),
art. 134 ust. 5-12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.),
art. 93 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 427 ze zm.),
art. 53 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011r., Nr 270, poz. 1599 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie urlopów policjantów (Dz. U. z 2002r., Nr 81, poz. 740 ze zm.).
 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.