Jesteś tutaj:
Prawo pracy
16.03.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy celnych

W dniu 18 marca 2010 roku wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych. Omawiane rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego, postępowania odwoławczego w sprawach dyscyplinarnych, orzekania kar dyscyplinarnych oraz ich wykonywania.
Rzecznik dyscyplinarny jest zobowiązany niezwłocznie - nie później niż w ciągu 3 dni po otrzymaniu zlecenia organu dyscyplinarnego – wydać postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Postanowienie rzecznik dyscyplinarny musi doręczyć niezwłocznie funkcjonariuszowi celnemu, którego postępowanie wyjaśniające dotyczy. Ponadto Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego podejmuje czynności niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy.
 
Zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny składa wniosek do właściwego organu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo o umorzenie postępowania wyjaśniającego. Do wniosku rzecznik dyscyplinarny dołączyć musi sprawozdanie z wyników postępowania wyjaśniającego, materiały zebrane w toku postępowania wyjaśniającego oraz wyjaśnienia złożone przez funkcjonariusza celnego, którego postępowanie dotyczy. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się niezwłocznie funkcjonariuszowi celnemu, którego postępowanie dotyczy oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu.
 
Wnioski dowodowe obwiniony powinien zgłaszać na piśmie funkcjonariuszowi prowadzącemu postępowanie dyscyplinarne, wyznaczonemu przez organ dyscyplinarny. Funkcjonariusz, który prowadzi postępowanie dyscyplinarne rozstrzyga niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku dowodowego, o sposobie rozstrzygnięcia wniosku. Ponadto funkcjonariusz prowadzący postępowanie dyscyplinarne zbiera materiał dowodowy i przeprowadza czynności dowodowe niezbędne do wyjaśnienia sprawy, a w szczególności przyjmuje wyjaśnienia od obwinionego, przesłuchuje świadków, zleca przeprowadzenie badań lub ekspertyz oraz zasięga niezbędnych opinii. Wyniki badań lub ekspertyz są przedstawiane w formie pisemnej. Z przesłuchania obwinionego, świadków i biegłych funkcjonariusz prowadzący postępowanie dyscyplinarne sporządza protokół. Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy funkcjonariusz prowadzący postępowanie dyscyplinarne może przeprowadzić przesłuchanie świadków z udziałem obwinionego i jego obrońcy oraz rzecznika dyscyplinarnego. 
 
Funkcjonariusz, który prowadzi postępowanie dyscyplinarne niezwłocznie po zakończeniu czynności dowodowych musi poinformować obwinionego i jego obrońcę oraz rzecznika dyscyplinarnego o możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania i poucza o prawie zgłoszenia wniosku o ich uzupełnienie w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z aktami. 
Następnie obwiniony, po zapoznaniu się z aktami postępowania dyscyplinarnego, podpisuje protokół sporządzony z tej czynności. W przypadku odmowy skorzystania przez obwinionego z prawa do zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego lub odmowy podpisania protokołu sporządzonego z tej czynności funkcjonariusz prowadzący postępowanie dyscyplinarne musi sporządzić stosowną adnotację. Odmowa lub nieskorzystanie przez obwinionego z prawa do zapoznania się, w wyznaczonym terminie, z aktami postępowania dyscyplinarnego, jak również odmowa podpisania protokołu sporządzonego z tej czynności nie wstrzymuje postępowania. 
Rzecznik dyscyplinarny, w terminie 3 dni po upływie terminu do zgłoszenia wniosku musi złożyć do organu dyscyplinarnego sprawozdanie. Organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie dyscyplinarne po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu dyscyplinarnym. Orzeczenie dyscyplinarne jest wydawane w obecności obwinionego, obrońcy obwinionego, jeżeli został ustanowiony, oraz rzecznika dyscyplinarnego. Odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego należy złożyć za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne. Organ dyscyplinarny, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne, przesyła odwołanie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, do organu dyscyplinarnego właściwego do rozpatrzenia odwołania wraz z własnym stanowiskiem w sprawie i dokumentami będącymi podstawą wydania zaskarżonego orzeczenia.
 
Wykonanie kary dyscyplinarnej:
 • upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zakazu podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata, zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 2 lata oraz zakazu awansowania na wyższe stanowisko przez 2 lata - polega na doręczeniu orzeczenia ukaranemu oraz powiadomieniu o ukaraniu bezpośredniego przełożonego; 
 • przeniesienia na niższe stanowisko - polega na wyznaczeniu ukaranemu niższego stanowiska służbowego; 
 • obniżenia stopnia służbowego, pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskiego - polega na wydaniu decyzji o utracie stopnia dotychczasowego i mianowaniu na niższy stopień służbowy lub na wystąpieniu do właściwego organu o pozbawienie danego stopnia służbowego; 
 • wydalenia ze Służby Celnej - polega na pisemnym poinformowaniu ukaranego, że zwolnienie ze służby następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.