Jesteś tutaj:
Prawo pracy
19.04.2012 - Aneta Mościcka
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba bezrobotna może liczyć na wsparcie nie tylko w postaci zasiłku dla bezrobotnych, czy też zwrotu kosztów dojazdu w razie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Bezrobotni mogą się także ubiegać o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, z późn. zm.) starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, chodzi tu także o koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.


Szczegółowe kwestie związane z przyznawaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych regulują przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 25 lipca 2011 r. (Dz.U. nr 155, poz. 922).
   

 

Osoba bezrobotna, która chce podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

W/w wniosek powinien zawierać m.in.
•    kwotę wnioskowanego dofinansowania;
•  rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny,
•    kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania.


Do wspomnianego wyżej wniosku bezrobotny musi dołączyć oświadczenie między innymi o:
•    niekorzystaniu ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
•    nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Autor/Źródło: Aneta Mościcka1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.