Jesteś tutaj:
Prawo pracy
15.02.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Ile można dorobić do emerytury?

Z uwagi na dość niskie, poza nielicznymi wyjątkami, emerytury bardzo wielu emerytów podejmuje dodatkowe zatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że takie dochody mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Zasady zmniejszania i zawieszania emerytury reguluje w głównej mierze Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania i zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992r., Nr 58, poz. 290 ze zm.)

Ważny jest rodzaj zatrudnienia
Jednym z czynników, które wpływają na zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury jest rodzaj zatrudnienia, które podejmuje osoba mająca prawo do emerytury. Na zawieszenie emerytury lub jej zmniejszenie ma bowiem wpływ tylko przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego a w szczególności:
- praca wykonywana w ramach stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru),
- praca nakładcza,
- praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także współpraca przy wykonywaniu tych umów,
- praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeśli na rzecz tego pracodawcy wykonuje pracę w ramach umowy zawartej z innym podmiotem,
- prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpraca przy jej wykonywaniu,
- praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
- odpłatne pełnienie służby w wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
- odpłatne świadczenie pracy na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Ponadto emeryt ma obowiązek poinformować ZUS o kwotach pobranego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy a także kwotach świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. To samo dotyczy emerytów pracujących za granicą.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń. Niezależnie od wieku uprawnionego do emerytury do zarobków, mających wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury, nie wlicza się przychodów z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o dzieło u innego podmiotu niż własny pracodawca i niewykonywanej na jego rzecz, darowizn i zapomóg, praw autorskich i patentowych, honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej. Zarobkiem nie są także alimenty ani zasiłki lub zapomogi z opieki społecznej.

Przeciętne wynagrodzenie

To, ile można dorobić na emeryturze, zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Za III kwartał 2011r. wyniosło ono 3.416,-zł a za IV kwartał 2011r. – 3586,75 zł.

Zawieszenie prawa do emerytury

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w przypadku, gdy emeryt kontynuuje zatrudnienie, bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy, z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Nie ma tu znaczenia wiek emeryta ani wysokość osiąganych przez niego zarobków. Emerytura jest zawieszana także w sytuacji, gdy uprawniony do jej pobierania osiąga przychód w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W chwili obecnej tj. do 29 lutego 2012r. jest to kwota 4440,80 zł a od 1 marca 2012r. do 31 maja 2012r. będzie to kwota 4662,80 zł

Zmniejszenie emerytury

Zmniejszenie wysokości świadczenie emerytalnego powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Teraz ten limit (czyli 70%) wynosi 2391,20 zł  a od marca 2012r. będzie to kwota 2510,80 zł. W przypadku, gdy osoba uprawniona do emerytury uzyskuje zarobki w tym przedziale (tj. między 70% a 130%) emerytura ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia niższego limitu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla emerytury w danym okresie (od 1 marca 2011r. do 29 lutego 2012r. kwota ta wynosi 503,82 zł).

Trzeba powiadomić ZUS

Emeryt, który podjął dodatkowe zatrudnienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym właściwą jednostkę ZUS. W tym celu należy wypełnić druk Rw-73.

 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.