Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
14.02.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Postępowanie w sprawie zaproszenia cudzoziemca

W Polsce obowiązują w stosunku do obywateli wielu Państw przepisy, które wymagają uzyskanie przez tych cudzoziemców wizy wjazdowej do naszego kraju. Najczęstszym sposobem otrzymania wizy jest zaproszenie takiej osoby przez obywatela polskiego. Nie wystarczy jednak samo sporządzenie zaproszenia, konieczne jest także wpisanie tego zaproszenia do odpowiedniego rejestru urzędowego. Poniżej wskazujemy jak powinna wyglądać procedura rejestracji zaproszenia, a w AKTÓWCE znajduje się do pobrania wniosek o wspisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 16 - 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175; z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1842; z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105, Nr 90, poz. 757,Nr 94, poz. 788; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 144, poz. 1043, Nr 143, poz. 1027),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Dz.U. Nr 150, poz. 1459).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub odpowiedni oddział w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego


DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
W a r u n k i o g ó l n e

 • Zaproszenie jest jedną z możliwości udokumentowania posiadania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i pobytu (przez okres wymieniony w zaproszeniu) oraz wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zaproszenie może być wystawione przez:
  1. obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przez wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się,
  3. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku.
 • Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego wpisuje zaproszenie do ewidencji zaproszeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania albo o unieważnieniu zaproszenia.
 • Odmawia się dokonania wpisu do ewidencji zaproszeń lub unieważnia się wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń, jeżeli:
  1. zapraszanym jest cudzoziemiec, w wypadku którego zachodzi którakolwiek z okoliczności określonych w art. 42 pkt 2, 4 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (pobyt jego jest niepożądany, złożone zostały nieprawdziwe informacje, pobyt mógłby zagrozić bezpieczeństwu i obronności kraju).
  2. sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu,
  3. zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego zaproszenia.
 • Unieważnienie wpisu do ewidencji zaproszeń powoduje utratę ważności zaproszenia.
 • Odmowa dokonania wpisu do ewidencji zaproszeń oraz unieważnienie wpisu następuje w formie decyzji.
 • W przypadku, gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, wojewoda określa w drodze decyzji wysokość kosztów poniesionych przez Skarb Państwa, związanych z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium RP, które zapraszający zobowiązany jest pokryć. Koszty te podlegają egzekucji w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

W n i o s e k

 • Wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa się na formularzu F-01/KIU-013 (Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń).
 • Wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń powinien zawierać:
  1. dane osobowe zapraszanego cudzoziemca
   • nazwisko,
   • imię(imiona),
   • płeć,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • serię i numer dokumentu podróży,
   • miejsce stałego pobytu (państwo, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania),
   • stopień pokrewieństwa z zapraszającym,
  2. wskazanie zamierzonego miejsca pobytu w Polsce,
  3. cel przyjazdu do Polski,
  4. zamierzony czas pobytu w RP,
  5. dane zapraszającego:
   • imię,
   • nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • adres zamieszkania,
   • zawód,
   • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
   lub
   • nazwę firmy,
   • numer REGON,
   • siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 • Do wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy dołączyć:
  1. kserokopię strony paszportu zapraszanego cudzoziemca z jego danymi osobowymi (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
  2. dokumenty potwierdzające możliwość wywiązywania się zapraszającego z przyjętego na siebie zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w szczególności:
   • potwierdzające posiadane źródło dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,
   • tytuł prawny do lokalu, w którym cudzoziemiec będzie czasowo zameldowany (jeżeli zapraszający nie jest właścicielem tego lokalu, konieczna jest zgoda właściciela, współwłaściciela na czasowe zameldowanie cudzoziemca w formie pisemnego oświadczenia złożonego przed notariuszem lub pracownikiem Oddziału Obsługi Cudzoziemców),
  3. do wglądu – dokument tożsamości zapraszającego.
 • Warunki materialne i mieszkaniowe zapraszającego powinny być adekwatne do określonego w zaproszeniu okresu pobytu osoby zapraszanej.

OPŁATA SKARBOWA (pobierana przy składaniu wniosku)
Za wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń - 27 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI
Pisemne odwołanie od decyzji o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Wojewódzkiego – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołania należy adresować do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody.

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: cudzoziemcy, zaproszenie

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.