Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Świadczenia socjalne i bytowe dla policjantów

Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: urlop
Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin. Projekt opracowano mając na uwadze krytyczną ocenę funkcjonującego w dotychczasowych przepisach rozwiązania, które wyłącza prawo policjanta do dopłaty do wypoczynku za rok kalendarzowy, w którym pobrał on ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia policjantowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, przysługuje dopłata do wypoczynku. Co do zasady więc prawo do przedmiotowego świadczenia powstaje już 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, natomiast § 3 rozporządzenia stanowi, że prawo to nie przysługuje policjantowi, który w roku zwolnienia ze służby pobrał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący za ostatni rok służby. Obie normy wzajemnie się wykluczają. Uzasadnienie wydania przedmiotowego rozporządzenia, wskazuje na przyznanie policjantowi i członkom jego rodziny prawa do innych świadczeń o charakterze socjalnym i bytowym, a więc, jak można domniemywać, niezależnych od uprawnień zagwarantowanych ustawą. Dlatego też ustanowiona w omawianym przepisie zależność pomiędzy prawem do dopłaty do wypoczynku a prawem do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Ekwiwalent nie powinien być świadczeniem alternatywnym wobec dopłaty, bowiem w świetle art. 114 ust. 1 pkt 2 i art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji stanowi on tylko rekompensatę pieniężną i to niepełną, przysługującą w zamian określonego świadczenia w naturze - tj. urlopu stanowiącego czas wolny od służby, za który mimo to przysługuje uposażenie. Rozróżnienie uprawnień w zakresie dopłaty do wypoczynku policjanta, który skorzystał z urlopu oraz policjanta, który pobrał w to miejsce stosowny ekwiwalent, narusza zasadę równości wobec prawa. Ich sytuacja prawna jest biegunowo rozbieżna, niekorzystna dla pobierającego ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nierzadko przecież z przyczyn niezależnych od siebie, a podyktowanych potrzebami służby.

R E K L A M A

Dopłata do wypoczynku jest świadczeniem płatnym zawsze na wniosek uprawnionego, natomiast możliwość złożenia wniosku została uzależniona od dokonania przedpłaty lub opłaty za pobyt w ośrodku wczasów, na kolonii, bądź obozie młodzieżowym albo od terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Dopłata może być jednak wypłacona niezależnie od faktu wykorzystania urlopu bądź wniesienia opłaty za korzystanie z określonych form wypoczynku, pod warunkiem, że upływa rok kalendarzowy, za który przysługuje to świadczenie. Na tle powyższego regulacja, która wyłącza prawo do dopłaty w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu jedynie za ostatni rok służby jest niesłuszna i niekonsekwentna.

Nawet jednak i wówczas negatywna przesłanka nabycia prawa do dopłaty nie działa jednolicie wobec wszystkich uprawnionych do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zrealizowanie, bowiem prawa do świadczenia urlopowego przed dniem zwolnienia ze służby w związku z wniesieniem stosownych opłat albo przed rozpoczęciem urlopu, który następnie został wstrzymany nie może skutkować obowiązkiem zwrotu świadczenia. Mając powyższe na uwadze uznać należy za w pełni uzasadniony powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie nowelizowanego rozporządzenia, które nie uzależniały prawa do dopłaty do wypoczynku od ustawowo zagwarantowanego prawa do ekwiwalentu urlopowego.

Ponadto w projekcie tego rozporządzenia rozszerzono zakres przedmiotowy przypadków korzystania z wypoczynku poza dotychczas ustalony katalog obejmujący jedynie wczasy oraz kolonie i obozy młodzieżowe, pokrycie kosztów, których uprawnia do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, na wszelkiego rodzaju formy zorganizowanego lub indywidualnego wypoczynku, leczenia sanatoryjnego lub o podobnym charakterze oraz korzystania z innych usług turystycznych o czasie trwania obejmującym minimum 7 dni. Doprecyzowano również sposób ustalania okresu urlopu uprawniającego do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Wobec faktu, iż urlop wypoczynkowy jest udzielany policjantom w dniach roboczych, zasadnym jest, aby 14-dniowy okres zwolnienia od zajęć służbowych umożliwiający nieprzerwany wypoczynek funkcjonariusza obejmował także inne dni wolne od służby przypadające w czasie urlopu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem lub zakończeniem.

www.SerwisPrawa.pl


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 07.07.2008 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: urlop

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.