Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
19.06.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Świadczenia dla urzędnika służby cywilnej

W dniu 18 czerwca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 94, poz. 599). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości następujących świadczeń mieszkania odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej i zwrotu opłat za udostępnione czasowo mieszkanie. Ponadto określone zostały warunki przyznawania świadczeń zwrotu kosztów przeniesienia oraz jednorazowego świadczenia w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma niezwłocznie po podjęciu decyzji o przeniesieniu urzędnika poinformować dyrektora generalnego urzędu, do którego urzędnik zostaje przeniesiony o konieczności udostępnienia urzędnikowi na okres przeniesienia mieszkania odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej. Powierzchnia użytkowa mieszkania udostępnianego urzędnikowi jest uzależniona od liczby członków rodziny przenoszących się z urzędnikiem, z uwzględnieniem urzędnika. W zależności od liczby członków rodziny powierzchnia mieszkania może wynosić od 25 m2 do nawet 8 m2. W przypadku przenoszenia się większej liczby osób niż 5, wówczas dla każdej kolejnej osoby zostanie zwiększona dolna i górna granica przedziału przysługującej powierzchni użytkowej mieszkania o 10 m2. Natomiast, jeśli członkiem rodziny przenoszącym się z urzędnikiem jest osoba niepełnosprawna lub osoba powyżej 75. roku życia wymagająca stałej opieki, dolną i górną granicę przedziału przysługującej powierzchni użytkowej mieszkania powiększa się o 10 m2. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej mieszkania udostępnianego urzędnikowi jako członków rodziny urzędnika uwzględnić należy następujące osoby współmałżonka, dzieci własne i współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na jego utrzymaniu do czasu ukończenia 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25. roku życia, chyba że przed osiągnięciem takiego wieku orzeczono o ich całkowitej niezdolności do pracy oraz rodziców urzędnika i jego współmałżonka będących na jego wyłącznym utrzymaniu lub którzy ukończyli 75. rok życia albo ze względu na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy są niezdolni do podjęcia zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające. Urzędnik w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przeniesieniu musi przedstawi dyrektorowi generalnemu urzędu oświadczenie o licznie członków rodziny wymienionych powyżej. W przypadku niezłożenia przez urzędnika w terminie oświadczenia o liczbie członków rodziny przenoszących się wraz z nim, urzędnikowi udostępnia się mieszkanie o powierzchni użytkowej od 25 m2 do 40 m2.

Dyrektor generalny urzędu udostępnia urzędnikowi mieszkanie z dniem przeniesienia urzędnika. Mieszkanie to znajduje się w budynku oddanym w trwały zarząd urzędu albo zaoferowane do wynajęcia przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, po uprzednim porozumieniu z urzędnikiem. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia dyrektor generalny urzędu udostępnia mieszkanie wskazane przez urzędnika. Ponadto należy podkreślić, że dyrektor generalny urzędu na pisemny wniosek urzędnika udostępnia urzędnikowi mieszkanie o powierzchni użytkowej przekraczającej górną granicę powierzchni ustalonej w rozporządzeniu. W przypadku istotnych zmian sytuacji rodzinnej urzędnika, które nastąpiły po udostępnieniu mieszkania, mających wpływ na realizację prawa do udostępnianego mieszkania, urzędnik musi niezwłocznie poinformować o tych zmianach dyrektora generalnego urzędu. Umowę najmu udostępnionego mieszkania zawiera urzędnik. Urzędnik, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu musi przekazać dyrektorowi generalnemu urzędu egzemplarz umowy lub poświadczony notarialnie jej odpis, wraz z dokumentem potwierdzającym zameldowanie urzędnika i członków jego rodziny w udostępnionym mieszkaniu.

Świadczenie zwrotu opłat za udostępnione czasowo mieszkanie przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty środków na sfinansowanie miesięcznych kosztów najmu udostępnianego czasowo mieszkania, dla poszczególnych przedziałów przysługującej powierzchni, w zależności od miejscowości, do której nastąpiło przeniesienie, określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia. Wysokość kwot jest corocznie waloryzowana prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej na dany rok. Zwrot poniesionych przez urzędnika opłat z tytułu najmu udostępnianego czasowo mieszkania obejmuje określone w umowie koszty najmu mieszkania, z wyłączeniem kaucji, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, Internet, opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz innych opłat eksploatacyjnych nieobjętych opłatą czynszową.

W związku z przeniesieniem urzędnikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków rodziny przenoszących się wraz z nim z miejsca zamieszkania do miejscowości, do której następuje przeniesienie i z powrotem oraz zwrot kosztów przewozu mienia w każdą stronę. Zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny następuje na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Z kolei koszty przewozu mienia w obydwie strony zwraca się w wysokości udokumentowanej rachunkami, jednak nie wyższej ogółem niż dwukrotność kwoty bazowej będącej podstawą ustalenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, określonej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, w którym nastąpiło przeniesienie. Opłaty za udostępnione czasowo mieszkanie oraz obejmujące koszty przeniesienia zostaną zwrócone urzędnikowi w kasie urzędu, do którego został przeniesiony albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urzędnika - w terminie 30 dni od dnia przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Jednorazowe świadczenie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczone zostaje wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, na podstawie wynagrodzenia otrzymywanego przed przeniesieniem. Jednorazowe świadczenie wypłaca się w kasie urzędu, do którego urzędnik został przeniesiony, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez urzędnika, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez urzędnika pracy w urzędzie, do którego został przeniesiony. W sytuacji przeniesienia obojga małżonków będących urzędnikami służby cywilnej, którzy w związku z przeniesieniem przesiedlają się do tej samej miejscowości świadczenia mieszkania odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej, zwrotu opłat za udostępnione czasowo mieszkanie oraz zwrotu kosztów przeniesienia przysługują im wspólnie.

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.