Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Oświadczenia majątkowe - również dla strażaków

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe

W dniu 22 marca 2008 roku kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 39, poz. 231). Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej składanych przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie bądź na żądanie przełożonego. Dodatkowo w rozporządzeniu określono wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z wejściem w życie tej regulacji strażacy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.  Strażak musi złożyć oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji o zwolnieniu ze służby. Chodzi tu o zwolnienie strażaka ze służby w przypadkach orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby, nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej, wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego oraz utraty obywatelstwa polskiego. Ponadto Strażak musi złożyć oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego w przypadku zwolnienia ze służby w przypadku zgłoszenia przez niego pisemnego żądania zwolnienia - w terminie do 3 miesięcy (art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej) równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby. Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

R E K L A M A

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

Oświadczenia o stanie majątkowym składają Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz  zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej składają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Niżej w hierarchii Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej składają swoje oświadczenia o stanie majątkowym: komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendanci pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej, strażacy pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy oddelegowani do służby poza Państwową Strażą Pożarną oraz strażacy oddelegowani do pełnienia służby poza granicami państwa. Oświadczenia o stanie majątkowym składają komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej - komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy pełniący służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei strażacy pełniący służbę w tych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej składają swoje oświadczenia majątkowe Rektorowi-Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendantom pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast do komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej składają swoje podania strażacy pełniący służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz pełniący służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. W przypadkach innych niż wyżej określone strażacy składają oświadczenie przełożonemu uprawnionemu do mianowania lub powołania właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia oświadczenie o stanie majątkowym należy przesyłać lub składać osobiście w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla składającego oświadczenie, a w przypadku, gdy kancelaria tajna nie została utworzona - u wyznaczonej osoby upoważnionej do rejestrowania dokumentów objętych klauzulą "zastrzeżone". Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz jego zastępcy oświadczenie o stanie majątkowym składają w kancelarii tajnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Oświadczenie o stanie majątkowym należy składać w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę, oraz napis "oświadczenie majątkowe". Osoba przyjmująca oświadczenie zobowiązana jest do oznaczenia go numerem, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencji dokumentów wykonanych. Osoba ta musi również zamieścić oznaczenie klauzulą "zastrzeżone". Strażacy tymczasowo aresztowani składają oświadczenie o stanie majątkowym za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego. W przypadku osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej druki oświadczeń o stanie majątkowym przekazuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej lub komórka organizacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w której ostatnio osoby te pełniły służbę.

ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA (więcej szczegółów - http://www.serwisprawa.pl/zlec-sprawe-adwokatowi).

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 21.03.2008 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo pracy, Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: ustrój majątkowy, wspólność majątkowa, majątek

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.