Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
10.08.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nowe zasady klasyfikacji i ochrony informacji niejawnych

Od początku 2011 r. obowiązuje nowy system ochrony informacji niejawnych. Gruntowne zmiany w tym zakresie były konieczne z uwagi na potrzebę dostosowania dotychczasowego systemu do możliwości współczesnej techniki oraz rozwiązań przyjętych w państwach Unii Europejskiej.

2 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 128, poz. 1228). Akt ten określa określa nowe zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne. Ponadto, w przepisach zmieniających znowelizowano aż 107 innych ustaw dostosowując ich treść do wprowadzanych zmian.

Zakres obowiązywania ustawy

 

Nowe przepisy określają przede wszystkim zasady:

 1. klasyfikowania informacji niejawnych,
 2. organizowania ochrony informacji niejawnych,
 3. przetwarzania informacji niejawnych,
 4. postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy,
 5. postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych,
 6. organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych,
 7. ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,
 8. stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

Podmioty, do których ustawa ma zastosowanie

Ustawa ma zastosowanie do:

 1. organów władzy publicznej (Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, innych podległych lub przez nie nadzorowanych jednostek, sądów, trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa),
 2.  jednostek organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych,
 3. Narodowego Banku Polskiego,
 4. państwowych osób prawnych i innych niż wyżej wymienione państwowych jednostek organizacyjnych,
 5. jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy,
 6. przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.

Nowe definicje

Ustawa rezygnuje z anachronicznego i trudnego do stosowania podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową. Zamiast tego w art. 5 zawarte zostały nowe definicje informacji niejawnych, które oznaczane będą za pomocą czterech klauzul: ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone.

Informacje niejawne ściśle tajne, to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla państwa przez to, że m.in. zagrozi jego niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej.

Informacje niejawne tajne, to zaś informacje, które mogą spowodować poważną szkodę dla państwa poprzez np. pogorszenie jego stosunków z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi.

Przez informacje niejawne poufne należy rozumieć informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Polski przez to, że m.in. utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Natomiast informacje niejawne zastrzeżone to informacje, którym nie nadano wyższej klauzuli tajności, a ich ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie m.in. obrony narodowej, polityki zagranicznej, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Polski.

Ponadto w art. 2 ustawy, uzupełniono pojęcie „przedsiębiorcy”, które dotychczas pomijało spółdzielnie i inne jednostki działające na podstawie odrębnych ustaw oraz zdefiniowano pojęcie „kierownika przedsiębiorcy”. Braki w zakresie tych definicji w ustawie z 1999 r. powodowały liczne wątpliwości i konieczność formułowania doraźnych interpretacji w postępowaniach bezpieczeństwa przemysłowego.

Ustawa wprowadza także termin „przetwarzanie informacji niejawnych” oraz bardzo istotne pojęcia „ryzyka”, szacowania ryzyka” i „zarządzania ryzykiem”.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl1 2 3 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.