Centralna Ewidencja Pojazdów

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Centralna Ewidencja Pojazdów (Cepik), jest to system informatyczny, który obejmuje centralną bazę danych i informację o pojazdach. Dodatkowo w Cepiku są zawarte dane o właścicielach pojazdu oraz o jego stanie prawnym.

Centralna Ewidencja Pojazdów

Zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji, rozporządzenie określa sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją" oraz warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym oraz stanowi uporządkowany i całościowy układ, który obejmuje:

 • Bazę centralną, w której gromadzi się dane i informacje określone w ustawie,
 • Kopie bezpieczeństwa bazy centralnej, stanowiące kopie awaryjne,
 • Urządzenia komputerowe służące do udostępniania i teletransmisji danych w formie elektronicznej.
   

W ewidencji wykorzystuje się:

 • Katalog marek i typów pojazdów oraz klasyfikację rodzajów i podrodzajów pojazdów,
 • Klasyfikacje Głównego Urzędu Statystycznego ujęte w rejestrach TERYT i REGON, określone w przepisach odrębnych.
  R E K L A M A

   

Stacje kontroli pojazdów przekazują niezwłocznie po dokonaniu badania technicznego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wykonania, do ewidencji, poprzez teletransmisję:

 • Dane o terminie badania technicznego,
 • Informację o dodatkowym badaniu technicznym przeprowadzonym po naprawie wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
 • Informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego w następstwie badania technicznego,
 • Informacje o zatrzymaniu pozwolenia czasowego w następstwie badania technicznego.
   

Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

 • Policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
 • Sądom,
 • Prokuraturze,
 • Organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu,
 • Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
 • Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany,
 • Organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,
 • Strażom gminnym (miejskim),
 • Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Komornikom sądowym,
 • Administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym,
 • Wojskowym komendantom uzupełnień,
 • Ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
 • Ministrowi właściwemu do spraw transportu,
 • Ministrowi właściwemu do spraw łączności,
 • Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 31.07.2013 09:00
Autor/Źródło: Gosz - Biolik Joanna
Kategoria: Prawo administracyjne
Słowa kluczowe: Centralna Ewidencja Pojazdów, Cepik, pojazdy, informacja o pojazdach

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.