Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
02.04.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest rodzajem świadczenia z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca ZUS. Prawo do tego świadczenia ma osoba spełniająca szczególne warunki, określone w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Kto ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Świadczenie to przysługuje osobie, która jest niezdolna do pracy i posiada wymagany, w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, staż ubezpieczeniowy. Ponadto niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym lub nieskładkowym albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Należy jednak pamiętać, że ostatni warunek nie dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, których okres składkowy i nieskładkowy wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Niezdolność do pracy

Pierwszym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu przedmiotowej renty jest oczywiście niezdolność do pracy. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Wyróżnia się 2 rodzaje niezdolności do pracy. Całkowita niezdolność do pracy ma miejsce wówczas, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy odnosi się do osoby, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych przez nią kwalifikacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji. Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących:

- daty powstania niezdolności do pracy,     

- trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,

- związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,

- trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- celowości przekwalifikowania zawodowego.

ZUS przyznaje rentę na okres niezdolności do pracy, zgodnie ze wskazaniem lekarza orzecznika. Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, niezdolność może być orzeczona na okres dłuższy. Jeżeli osobie uprawnionej do tego świadczenia przez okres co najmniej  ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia określonego wieku emerytalnego orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy istnieją podstawy do stwierdzenia dalszej niezdolności do pracy. Osoba niezadowolona z orzeczenia lekarskiego może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.

 

Konieczny jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy 

Osoba, która stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musi posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania świadczenia uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy i wynosi:

- 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

- 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,

- 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

- 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

- 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, wymagany staż powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy. Do tego dziesięciolecia nie wlicza się jednak okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej i renty rodzinnej. Należy pamiętać, że odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego nie musi mieć osoba, która została zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej, a do dnia powstania niezdolności do pracy miała, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe. Ponadto warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany od ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.