Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
02.04.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest rodzajem świadczenia z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca ZUS. Prawo do tego świadczenia ma osoba spełniająca szczególne warunki, określone w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Podziel się:

Kto ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy?

Świadczenie to przysługuje osobie, która jest niezdolna do pracy i posiada wymagany, w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, staż ubezpieczeniowy. Ponadto niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym lub nieskładkowym albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Należy jednak pamiętać, że ostatni warunek nie dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, których okres składkowy i nieskładkowy wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz


To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Przedmiotowy wniosek powinien zawierać: - imiona i nazwisko osoby zainteresowanej, - datę urodzenia, - imiona rodziców, - miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt stały, - adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania),  - numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, - wskazanie rodzaju świadczenia, o które osoba zainteresowana się ubiega, - podpis wnioskodawcy, jej pełnomocnika lub osoby upoważnionej do podpisu, - jeżeli renta ma być przekazywana na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, należy podać nazwę i adres banku (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) oraz numer tego konta,  Do wniosku należy dołączyć: - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych - druk ZUS Rp-6, - dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie szkoły wyższej o programowym toku trwania ukończonych studiów, odpisy aktów urodzenia dzieci), - zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia - druk ZUS Rp-7, - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, - inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS (historia choroby, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej), - wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10) - ankietę wypełnioną przez płatnika składek, - kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy - w przypadku, gdy zgłaszany jest wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
[...]
Staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania świadczenia uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy i wynosi: - 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, - 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, - 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, - 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, - 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
[...]
Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących: - daty powstania niezdolności do pracy,      - trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, - związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, - trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, - celowości przekwalifikowania zawodowego.
[...]
Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy ustalana jest jako: - 24% kwoty bazowej,  - po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, uwzględnieniem pełnych miesięcy, - po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, - po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat, tzw.
[...]
  Rodzaje i wysokość renty Osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą, przysługuje renta stała.
[...]
  Konieczny jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy  Osoba, która stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musi posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy.
[...]
Kto ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy? Świadczenie to przysługuje osobie, która jest niezdolna do pracy i posiada wymagany, w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, staż ubezpieczeniowy.
[...]
Niezdolność do pracy Pierwszym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu przedmiotowej renty jest oczywiście niezdolność do pracy.
[...]
Należy pamiętać, że odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego nie musi mieć osoba, która została zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej, a do dnia powstania niezdolności do pracy miała, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
[...]
W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, wymagany staż powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed powstaniem niezdolności do pracy.
[...]
Ewentualne kolejne prawo do renty uzależnione jest od wyniku ustaleń zawartych w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.
[...]
Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
[...]
Trzeba złożyć wniosek o rentę Osoba, która chce uzyskać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy powinna złożyć stosowny wniosek.
[...]
Jeżeli zaś niezdolność do pracy ma charakter czasowy, wówczas otrzymuje się rentę okresową.
[...]
Należy jednak pamiętać, że ostatni warunek nie dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, których okres składkowy i nieskładkowy wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
[...]
Osoba niezadowolona z orzeczenia lekarskiego może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.
[...]
Ponadto niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym lub nieskładkowym albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
[...]
Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
[...]
ZUS przyznaje rentę na okres niezdolności do pracy, zgodnie ze wskazaniem lekarza orzecznika.
[...]
staż hipotetyczny. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
[...]
 Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat.
[...]
 W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.
[...]
Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.
[...]
Całkowita niezdolność do pracy ma miejsce wówczas, gdy osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
[...]
Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy może być zgłoszony u płatnika składek lub w innej jednostce uprawnionej do przyjmowania wniosków, a następnie przekazany do ZUS.
[...]
Do tego dziesięciolecia nie wlicza się jednak okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej i renty rodzinnej.
[...]
Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy istnieją podstawy do stwierdzenia dalszej niezdolności do pracy.
[...]
Jeżeli osobie uprawnionej do tego świadczenia przez okres co najmniej  ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia określonego wieku emerytalnego orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.
[...]
Nie później niż na trzy miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej ZUS zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa do tego świadczenia.
[...]
Pisemnie najlepiej zrobić to na odpowiednim formularzu (druk ZUS Rp-1R).
[...]
Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres.
[...]
Ponadto warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany od ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
[...]
Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.
[...]
W przypadku gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, niezdolność może być orzeczona na okres dłuższy.
[...]
Wyróżnia się 2 rodzaje niezdolności do pracy.
[...]
Z kolei częściowa niezdolność do pracy odnosi się do osoby, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych przez nią kwalifikacji.
[...]
Świadczenie przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.