Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
28.11.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Gdzie wyrobić paszport?

Paszport jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera. Jest przydatny głównie w krajach, do których nie można wjechać na podstawie dowodu osobistego. Paszport wyrabia się w najbliższym biurze paszportowym. Polskie paszporty wydawane po 29 czerwca 2009r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców. Obowiązek wydawania paszportów biometrycznych, tj. takich, w których w formie elektronicznej umieszczone są wizerunek twarzy i odciski palców, nałożyły na kraje członkowskie przepisy Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Kwestie związane z wyrabianiem paszportu reguluje Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r., Nr 143, poz. 1027 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U z 2010r., Nr 152, poz. 1026 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25, poz. 126) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010r. Nr 26, poz. 131).

Kto wydaje paszport?

Paszport i paszport tymczasowy w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby. Osobom zamieszkującym w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, paszport wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes państwa, paszport może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych. Osobom przebywającym za granicą dokument paszportowy wydaje konsul. Wydanie paszportu następuje na wniosek zainteresowanej osoby, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Do przedmiotowego wniosku należy załączyć: - kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70—80 % fotografii, przy czym fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; osoba z wadami wzroku może dołączyć do wniosku zdjęcie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające ją w nakryciu głowy - w takim przypadku należy załączyć zaświadczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty religijnej,  - odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL lub w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą, - pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, - pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców w przypadku wyrabiania paszportu dla dziecka,  - dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawiony do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, np.
[...]
  Terminy Termin odbioru paszportu określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego.
[...]
Kto wydaje paszport? Paszport i paszport tymczasowy w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby.
[...]
Paszport należy odebrać osobiście, z wyjątkiem paszportu dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
[...]
Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem ważności starego, jeżeli: - zachodzi konieczność sprostowania błędnie wpisanego do paszportu nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, lub numeru PESEL, - zmianie uległo nazwisko lub imię (imiona), - zmienił się wygląd osoby posiadającej paszport, mogący utrudnić ustalenie jej tożsamości - brak jest w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.
[...]
Od czerwca 2009r. Kto wydaje paszport? Paszport i paszport tymczasowy w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby.
[...]
Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza, opłatę za wydanie nowego paszportu podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport.
[...]
każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, jest zobowiązana do złożenia odcisków palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika).
[...]
Formularze wniosków dostępne są w każdym biurze paszportowym.
[...]
W ogóle nie pobiera się opłaty od: - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji, - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,  - żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
[...]
    Wniosek o wydanie paszportu Wniosek o paszport należy złożyć osobiście, chyba że dotyczy on osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
[...]
Opłata za wydanie paszportu dziecku, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyło 13-tego roku życia, wynosi 60,-zł.
[...]
Opłaty za wydanie paszportu Podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140,-zł.
[...]
Podstawa prawna Kwestie związane z wyrabianiem paszportu reguluje Ustawa z dnia 13 lipca 2006r.
[...]
Wydanie paszportu następuje na wniosek zainteresowanej osoby, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.
[...]
Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy okazać do wglądu ważny paszport, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego paszportu ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu.
[...]
o dokumentach paszportowych (Dz.
[...]
w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.
[...]
z 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.
[...]
  Opłatę, o której mowa powyżej, obniża się w ten sposób, że odejmuje się jedną dziesiątą lub jedną piątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności starego paszportu – w zależności od tego na jaki okres został wydany.
[...]
 Istnieją jednak sytuacje gdy opłata za wydanie paszportu może zostać przez urząd obniżona.
[...]
 W przypadku wymiany paszportu należy również podać datę wydania starego dokumentu i datę upływu jego ważności oraz serię i numer.
[...]
. Osobom zamieszkującym w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, paszport wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu.
[...]
1027 ze zm. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.
[...]
Paszport tymczasowy ważny jest przez okres w nim wskazany, maksymalnie przez 12 miesięcy.
[...]
Paszport ważny jest 10 lat, a w przypadku wydania go dziecku, które nie ukończyło 13 lat – 5 lat od daty wydania.
[...]
Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
[...]
Opłata w wysokości 70,-zł pobierana jest za wydanie paszportu: - emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, - kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - uczniom od 13-tego roku życia i studentom.
[...]
Osobom przebywającym za granicą dokument paszportowy wydaje konsul.
[...]
Osobom zamieszkującym w Polsce, które nigdy nie posiadały zameldowania na terytorium kraju, paszport wydaje wojewoda właściwy według aktualnego miejsca pobytu.
[...]
Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
[...]
W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o przyspieszenie wydania paszportu, jednak decyzja w tym zakresie zależy tylko i wyłącznie od uznania urzędu, który go wydaje.
[...]
W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes państwa, paszport może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
[...]
Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
[...]
w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.
[...]
w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz.
[...]
z 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.