Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
05.09.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości to wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej kolejnych. Generalnie można go dokonać, jeżeli jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Kwestie podziału nieruchomości regulują przepisy art. 92-100 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Warunki dokonania podziału nieruchomości
Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział, na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Można to zrobić w przypadku, gdy taki podział jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego, tj. zarówno z przeznaczeniem terenu, jak i możliwością zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. W przypadku braku takiego planu, podziału nieruchomości można dokonać jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, taki podział może nastąpić w celu:
- zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
- wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
- wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
- realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,
- realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,
- wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Wstępny projekt podziału nieruchomości
W celu oceny zgodności podziału z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi albo decyzją o warunkach zabudowy należy sporządzić wstępny projekt podziału nieruchomości. Mimo, iż nie jest to konieczne, zaleca się aby wstępny projekt podziału wykonał geodeta, co pomoże uniknąć niepotrzebnych komplikacji na dalszych etapach postępowania. Plan podziału nieruchomości gruntowej powinien zawierać:
- granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
- oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej lub innych dokumentów,
- powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
- naniesione w kolorze czerwonym granice i powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
- przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
- przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję zapewnienia nowym działkom dostępu do drogi publicznej.
W przypadku podziału budynku podzielona nieruchomość musi przebiegać wzdłuż płaszczyzn tworzonych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego (od fundamentów do dachu).
Opinię o zgodności proponowanego podziału wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
.

Konieczny jest wniosek

Wniosek o podział nieruchomości składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – stosowne pozwolenie,
- wstępny projekt podziału,
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykaz zmian gruntowych,
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
- mapę z projektem podziału.
W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego należy pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników.Plan podziału

Pozytywna opinia na temat wstępnego projektu podziału nieruchomości daje podstawę do sporządzenia właściwego planu, który tym razem musi wykonać uprawniony geodeta. W tym celu przeprowadza on czynności formalne i techniczne, sporządza odpowiednią dokumentację, którą przekazuje do weryfikacji staroście w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozytywny wynik kontroli skutkuje poświadczeniem dokumentacji, którą geodeta przekazuje do urzędu lub zleceniodawcy celem uzupełnienia złożonego wniosku o podział. Mapę z planem podziału, oraz wszystkimi w/w dokumentami należy ponownie złożyć wraz z wnioskiem do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.Decyzja

Zatwierdzenie wydawane jest w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz dokumentacja techniczna opracowana przez geodetę stanowią podstawę ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków i naniesienia zmian w księgach wieczystych oraz ich założenia dla nowych nieruchomości. W przypadku gdy decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna można zlecić uprawnionemu geodecie stabilizację nowych granic. W tym celu zostaną przeprowadzone czynności formalne i techniczne skutkujące osadzeniem w terenie znaków granicznych oraz aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie stabilizacji punktów granicznych.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.