Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
04.04.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Wymeldowanie

Wymeldowanie związane jest z ciągle jeszcze istniejącym obowiązkiem meldunkowym. Regulują je w głównej mierze art. 15 i 29 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Warto jednak pamiętać, że przepisy te obowiązują jedynie do końca grudnia 2012r. z uwagi na zniesienie obowiązku meldunkowego.

Wymeldowanie to obowiązek
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad 3 miesiące, ma obowiązek wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W tym celu jest ona zobowiązana podać nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, dane dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem WKU, adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, dane o wykształceniu. W przypadku, gdy osoba ta nie dopełni obowiązku wymeldowania się, także właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, np. najemca, czy posiadacz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, musi zawiadomić właściwy organ gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w jego lokalu (pomieszczeniu) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu, czy też pomieszczenia. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego. Warto pamiętać, że niewykonanie obowiązku wymeldowania się jest wykroczeniem z art. 147 Kodeksu wykroczeń, zagrożonym karą ograniczenia wolności, grzywny albo karą nagany. Takie wykroczenie popełnia również zobowiązana osoba, która nie powiadomiła o tym fakcie właściwego organu. Oczywiście i ten przepis obowiązuje tylko do końca tego roku.

Warunki wymeldowania z urzędu
Nie ma również przeszkód, aby obowiązku meldunkowego dopełnił za zobowiązaną osobę ktoś inny. Taką osobą może być właściciel lokalu, czy też inna osoba posiadająca tytuł prawny do tego lokalu. Należy jednak pamiętać, że wymeldować decyzją administracyjną można tylko osobę która nie zamieszkuje w miejscu stałego zameldowania i po jego opuszczeniu nie dopełniła formalności związanych z wymeldowaniem. Nie jest wymagany ściśle określony czas niezamieszkiwania w danym lokalu. Właściciel lokalu musi jednak wykazać, że taka osoba wyprowadziła się dobrowolnie i na stałe. Oznacza to, że nie została do tego zmuszona i nie ma już zamiaru przebywać pod tym adresem.Wniosek o wymeldowanie
Wniosek o wymeldowanie
należy złożyć we właściwym urzędzie prowadzącym ewidencję ludności właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma zostać wymeldowana. Taki wniosek może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie, czyli właściciel, główny lokator lub najemca. Powinien on zawierać dane osoby, której ma dotyczyć wymeldowanie oraz wskazanie jej nowego miejsca pobytu. Wniosek musi być właściwie uzasadniony. Trzeb więc wykazać, że taka osoba faktycznie nie przebywa już pod tym adresem, w mieszkaniu czy domu nie ma już jej rzeczy tej osoby, nie odbiera ona kierowanej na ten adres korespondencji, itp. Do wniosku o wymeldowanie należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. wypis z księgi wieczystej, umowę cywilno-prawną, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Właściciel mieszkania nie potrzebuje ani zgody osoby, którą chce wymeldować ani jej pełnomocnictwa. Taki wniosek jest podstawą do wszczęcia postępowania o wymeldowanie z urzędu, którego stroną jest wnioskujący. Wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Od niekorzystnej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody. Odwołanie składa się za pośrednictwem urzędu prowadzącego ewidencję ludności, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.