Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
01.03.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Co grozi przedsiębiorcy za nieopłacanie składek ZUS?

Powszechnie wiadomo, że płacenie składek do ZUS nie wzbudza entuzjazmu wśród przedsiębiorców. Mimo, że wiele osób traktuje to jako zło koniecznie, składki opłacać trzeba. Płatnik, który niedopełnia tego obowiązku lub nienależyte się z niego wywiązuje naraża się na różnego rodzaju przykre konsekwencje, w postaci wysokich odsetek, opłaty dodatkowej, czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym. Tryb i zasady wymierzania takich sankcji reguluje Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.).

Pisma i upomnienie
W przypadku, gdy przedsiębiorca nieterminowo opłaca składki lub nie opłaca ich wcale ZUS wysyła co miesiąc pisma przypominające o zaległościach. Jeżeli to nie przynosi skutku wysyłane jest stosowne upomnienie wzywające do uregulowania wszystkich dotychczas niezapłaconych składek wraz z kosztami upomnienia.

Odsetki i kara
Od niepłaconych w terminie składek należy uiścić odsetki za zwłokę. Dodatkowo przedsiębiorca może być ukarany grzywną w wysokości do 5.000,-zł. W przypadku, gdy dany płatnik uporczywie zwleka z zapłatą ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę w wysokości do 100% należnych składek. Od decyzji o nałożeniu kary dodatkowej przysługuje odwołanie do sądu okręgowego w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Warto wiedzieć, że przepis o opłacie dodatkowej straci moc z dniem 1 czerwca 2012r. Podstawą jego uchylenia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.11.2010r., który uznał ten przepis za niezgodny z  Konstytucją i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych w zakresie ponownego sądzenia lub karania.Zajęcie rachunku bankowego

Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. ZUS sam najczęściej prowadzi egzekucję administracyjną z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu składa on do banku wniosek o zajęcie środków finansowych znajdujących się na koncie firmy. Jednocześnie wzywa bank, aby bez jego zgody nie dokonywał wypłat z tego rachunku bankowego do wysokości wierzytelności a zajętą kwotę przekazał na pokrycie egzekwowanej należności. Bank musi też powiadomić ZUS o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty. Zajęcie wierzytelności obejmuje także kwoty wpłacone na rachunek bankowy po dacie dokonania obciążenia rachunku. Oprócz wstrzymania z niego wypłat na banku ciąży również obowiązek zawiadomienia o zajęciu innych oddziałów lub banków, placówek pocztowych oraz innych podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat na rzecz zobowiązanego. Wskazani ponoszą wobec wierzyciela odpowiedzialność za wypłaty środków na rzecz płatnika po zawiadomieniu ich o zajęciu wierzytelności. Jednak zakaz wypłat nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. To samo dotyczy również zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 3 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.