Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
04.08.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Rozliczenie rosne i miesięczne wypłaconych kwot emerytur

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania. Zaprojektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.). Rozporządzenie będzie miało wpływ na świadczeniobiorców Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA pobierających policyjne emerytury lub renty inwalidzkie i osiągających równocześnie dodatkowe przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Projekt regulacji związany jest z ustawą z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 95, poz. 786). Wskazana powyżej ustawa dostosowała obowiązujące dotychczas przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. (sygn akt P 9/06), który stwierdził niekonstytucyjność art. 41 ust. 1 i 2 wskazanej na wstępie ustawy w związku z art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny orzekł w następstwie pytania prawnego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sprowadzającego się do oceny konstytucyjności zróżnicowania sytuacji prawnej policyjnych emerytów i rencistów, uzyskujących dodatkowe przychody w przedziale 70 % - 130 % oraz powyżej 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, skutkujących ograniczaniem ich świadczeń.
 
Przedmiotowy projekt rozporządzenia uwzględnia zapadłe w dniu 15 kwietnia 2008 r. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz związaną z nim nowelizację ust. 1 w art. 41 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Następstwem uznania przywołanych powyżej przepisów za niekonstytucyjne było powstawanie sytuacji, w których uzyskiwanie dodatkowych przychodów w wysokości wyższej od niższej kwoty granicznej - tj. 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale niższej od wyższej kwoty granicznej - tj. 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - mogło powodować zmniejszenie świadczenia (policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej) o kwotę wyższą niż byłyby ono zmniejszone, gdyby emeryt osiągał przychody przekraczające wyższy próg zarobkowy. Sytuacja taka wynikała z braku odniesienia wysokości zmniejszenia do rzeczywistej wysokości danego świadczenia emerytalno - rentowego. Rezultatem tego było bardziej rygorystyczne i niekorzystne traktowanie osób znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej, tj. uzyskujących świadczenia emerytalno - rentowe oraz dodatkowe przychody w niższej wysokości. Taki stan prawny Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości społecznej oraz wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa.
 
Niniejsza nowelizacja dostosowuje przepisy przedmiotowego rozporządzenia do nowego
brzmienia art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zgodnie z którym żadna policyjna emerytura, ani renta inwalidzka nie może być zmniejszona o kwotę wyższą, niż równowartość 25 % zmniejszanego świadczenia. Ponadto art.1 pkt 1 projektu rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na uwzględnieniu obecnie obowiązującego tytułu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który nadany został ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, która poszerzyła katalog podmiotów o Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.