Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
21.09.2015 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/6

Warunki uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prowadzenie pubu, restauracji czy też zwykłego sklepu spożywczego bez sprzedaży napojów alkoholowych jest oczywiście możliwe, aczkolwiek wydaje się trochę ryzykowne. Zysk ze sprzedaży trunków wysokoprocentowych w znacznej części przyczynia się bowiem do podwyższenia dochodów, nawet małego sklepiku na miejskim osiedlu.

Przedsiębiorca planujący sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych musi jednak spełnić  ściśle określone warunki a przede wszystkim uzyskać stosowne zezwolenie. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu należy również uzyskać, jeżeli działalność polega na organizacji przyjęć, na których jest on podawany. Zagadnienia związane z tą tematyką reguluje Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz przepisy gminne.

 

To rada gminy w drodze uchwały ustala liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (tj. w sklepach detalicznych) jak i w miejscu sprzedaży (tj. w lokalach gastronomicznych).

 

Rada gminy ustala również zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania tych napojów. Jeżeli chodzi o sklepy detaliczne to sprzedaż alkoholu może być prowadzona w sklepach branżowych, które trudnią się tą działalnością, na wydzielonych stoiskach w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2 oraz w mniejszych placówkach samoobsługowych i handlowych. Przedmiotowa ustawa wymienia miejsca, w których nie wolno ani handlować alkoholem, ani nawet go podawać (np. szkoły, zakłady pracy, obiekty i środki komunikacji publicznej). W niektórych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy ze względu na ich charakter rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (np. w pobliżu szkół i kościołów).

 

Przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku gdy:

 • posiada ważne zezwolenie,
 • uiści stosowne opłaty,
 • zaopatruje się w alkohol u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową,
 • w ściśle określonych terminach okaże przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenie potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty,
 • posiada tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzony jest handel alkoholem,
 • działalność gospodarcza objęta zezwoleniem prowadzona jest przez przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu i wyłącznie w miejscu w nim wymienionym,
 • zgłosi organowi zezwalającemu zmianę stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • sprzedaż alkoholu jest prowadzona w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone w uchwałach rady gminy,
 • przestrzega innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Pozwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

Pozwolenie jest wydawane osobno dla każdego punktu sprzedaży (np. sklepu), po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji tego punktu z uchwałami rady gminy dotyczącymi liczby i umiejscowienia punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania.
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy (np. umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, akt własności) do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

Za umożliwienie handlu alkoholem przedsiębiorca powinien również uiścić opłatę. Musi to nastąpić jeszcze przed wydaniem zezwolenia. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pozwolenia i wynosi :

 • 525,-zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo,
 • 525,-zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
 • 2.100,-zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Rozpatrzenie wniosku trwa zwykle około miesiąca.

 

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Gdy kolejna decyzja będzie negatywna, można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Składa się ją w terminie jednego miesiąca, za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zezwolenia. W postępowaniu sądowym jedyną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Zezwolenia wydaje się na czas określony:

 • nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

 

Jeżeli handel alkoholem ma się odbywać na imprezie organizowanej na otwartym powietrzu, konieczne jest uzyskanie jednorazowego pozwolenia. Ze stosownym wnioskiem należy wystąpić odpowiednio wcześniej, gdyż na decyzję wójta/burmistrza/prezydenta miasta czeka się również około miesiąca. Do wniosku o jednorazowe zezwolenie należy dołączyć:

 • zezwolenia na samą sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia,
 • zgodę właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie,
 • szczegółowy program imprezy,
 • w przypadku działania pełnomocnika – jego pisemne pełnomocnictwo.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

Sprzedaż alkoholu bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny.

W razie złamania przepisów sąd może orzec także o przepadku napojów alkoholowych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu tych napojów. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie przestrzega określonych przepisów pozwolenie może zostać cofnięte. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej, niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.