Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Gdzie wyrobić paszport?

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Paszporty i paszporty tymczasowe w kraju wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, natomiast za granicą - konsul Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, paszport i paszport tymczasowy może być wydany z pominięciem właściwości miejscowej. Paszport wydawany jest na jedną osobę.

Można wyróżnić 3 terminy, na jakie wydany paszport ma swoją ważność. Paszport jest ważny: 10 lat od daty wydania, 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat lub 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5. Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport 5-letni. Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych. W przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez osobę, której wydano paszport, organ paszportowy wydaje decyzję o unieważnieniu paszportu. Od decyzji w sprawach paszportów przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
R E K L A M A
 
Paszport tymczasowy wydawany jest : dzieciom do ukończenia 5 roku życia, obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cioletni, lub na powrót do kraju w przypadku zagubienia paszportu i obywatelom polskim przebywającym w kraju w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę. Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania. Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii.
 
Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:
  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
  • dwie jednakowe kolorowe fotografie spełniające wymogi biometrii,
  • w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy - odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej,
Wniosek paszportowy składa się osobiście przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. Osobiście też odbiera się paszport odczytując dane zawarte w mikroprocesorze. Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Przeciętnie czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju wynosi 30 dni. Aby otrzymać polski paszport za granicą należy zgłosić się do konsulatu RP i złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość, co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju celem jego wystawienia. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie występuje konsul.
 
Do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie, jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
 
Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą:
  • za paszport ważny 10 lat - 140 zł.
  • za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat - 30 zł.
  • za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 - 60 zł.
  • za paszport tymczasowy dla dzieci - 30 zł.
  • za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom - 45 zł.
Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które ukończyły 70 lat, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji oraz osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej i żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. Natomiast 50 % ulga w opłacie paszportowej przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych oraz kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i uczniom i studentom. Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu, zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości oraz braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy. Opłata za wydanie paszportu może również zostać podniesiona o 200% w przypadku, gdy poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Opłaty za paszporty wydawane za granicą są różne w różnych krajach i regulowane są rozporządzeniem o zasadach pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokościach.
 

Porady prawne dla firm i instytucji, Prawo handlowe
Data: 19.06.2009 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo administracyjne

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.