Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
22.04.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 ze zm.). Jeżeli więc np. pozew zostanie złożony po 1 marca br., będą Państwo zobowiązani do poniesienia opłat sądowych zgodnie z nowymi zasadami, chyba że na mocy przepisów szczególnych z takiego obowiązku będą Państwo zwolnieni.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe:
 
Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.  (kalkulator opłaty znajduje się na dole strony)

Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych
i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.
 
Całą opłatę pobiera się od:
- pozwu i pozwu wzajemnego oraz
- wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
Tabela opłat w częściach ułamkowych:
 
Rodzaj spraw
Wysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego
1/2
pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym
1/4
interwencja uboczna;
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
1/5
Opłatę pobiera się od:
1) pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
2) powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.
3/4
Uwagi: Powyższa opłata,  nie może wynosić mniej niż 30 złotych.
Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw
 
Rodzaj pisma
Wysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
1) oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
2) skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
5) należności świadka.
40 zł
wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
40 zł
apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
40 zł
wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego
40 zł
wniosek o zabezpieczenie dowodu
40 zł
uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
300 zł
uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym
300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym
300 zł
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym
300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym
300 zł
skarga na czynności komornika
100 zł
zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.
100 zł
Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.
 
Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
 
Rodzaj pozwu
Wysokość opłaty
rozwód
600 zł
separacja
600 zł
ochrona dóbr osobistych
600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich
600 zł
ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego)
600 zł
ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
600 zł
Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa,
w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego
z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
200 zł
unieważnienie małżeństwa
200 zł
rozwiązanie przysposobienia
200 zł
zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
200 zł
unieważnienie uznania dziecka
200 zł
ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej
200 zł
naruszenie posiadania
200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni
200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej
200 zł
opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
200 zł
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
200 zł
W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
100 zł
zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej
100 zł
separację na zgodne żądanie małżonków
100 zł
zniesienie separacji
100 zł
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
100 zł
zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.
100 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe
1.000 zł
jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku
300 zł
 
Sprawy gospodarcze
 
Rodzaj pozwu
Wysokość opłaty
rozwiązanie spółki
2.000 zł
wyłączenie wspólnika ze spółki
2.000 zł
uchylenie uchwały organu spółki
2.000 zł
sprawy z zakresu ochrony środowiska
100 zł
sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji
1.500 zł
sprawy o unieważnienie przetargu
1.500 zł
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
1.000 zł
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
500 zł
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
100 zł
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
50 zł
odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
3.000 zł
skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych
3.000 zł
 
Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 
Rodzaj sprawy
Wysokość opłaty
prawo pracy - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
30 zł
prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową
zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
30 zł
 
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
ustanowienie drogi koniecznej
200 zł
rozgraniczenie nieruchomości
200 zł
stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
200 zł
ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
100 zł
ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania
100 zł
rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
100 zł
stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
2.000 zł
zniesienie współwłasności
1.000 zł
jeżeli wniosek zniesienie współwłasności - zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności
300 zł
  
Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
200 zł
jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału
nie mniej niż 100 zł
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 
150 zł
- niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
150 zł
o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
150 zł
o wpis praw osobistych i roszczeń
150 zł
o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych
150 zł
założenie księgi wieczystej
60 zł
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
60 zł
odłączenie nieruchomości lub jej części
60 zł
sprostowanie działu I-O
60 zł
wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
60 zł
dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy
60 zł
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata
60 zł
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej
 
Sprawy z zakresu prawa spadkowego
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
stwierdzenie nabycia spadku
50 zł
zabezpieczenie spadku
50 zł
sporządzenie spisu inwentarza
50 zł
odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
50 zł
apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
100 zł
wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu
100 zł
wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu
100 zł
wniosek o dział spadku
500 zł
jeżeli wniosek o dział spadku zawiera on zgodny projekt działu spadku
300 zł
wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
1.000 zł
a jeżeli w/w wniosek zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności
600 zł
 
Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
1.000 zł
zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
500 zł
jeżeli w/w wniosek dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców
1.000 zł
wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
300 zł
wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego
300 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców
400 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców
150 zł
wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego
150 zł
wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
150 zł
w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę,
z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą
skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
100 zł
innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
300 zł
wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
200 zł
zmiana wpisu w rejestrze zastawów
100 zł
wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów
50 zł
przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego
40 zł
uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
40 zł
 
Inne sprawy rozpoznawane w postęp. nieprocesowym
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór
300 zł
umorzenie utraconego dokumentu
200 zł
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
100 zł
wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.
100 zł
 
Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
40 zł
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego
40 zł
udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
100 zł
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego
100 zł
 
Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu
40 zł
ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela
40 zł
przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać
40 zł
ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
40 zł
nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
40 zł
nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty
50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu
50 zł
nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
50 zł
ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości
50 zł
umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono
50 zł
zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości
100 zł
zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów
100 zł
wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania
100 zł
wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności
100 zł
wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika
100 zł
zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.
100 zł
wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
1.000 zł
wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
1.000 zł
 
Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym
 
Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
ogłoszenie upadłości
1.000 zł
wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
1.000 zł
wszczęcie postępowania naprawczego
200 zł
wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego
200 zł
zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
200 zł
sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności
200 zł
zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału
100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę układu
100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego
100 zł
wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
100 zł
 
Opłaty kancelaryjne
 
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt
Wysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg
6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności
6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności
6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
zaświadczenie
6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy
1 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
 
Zwolnienia od kosztów sądowych (reguluje art. 94 i nast.)
Nie pobiera się opłat od wniosku:
 1. o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: opłaty

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.