Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
23.11.2012 - Izabela Litwiniuk
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie odpłatnie lub nieodpłatnie określonej czynności prawnej. Od umowy zlecenia, jak w przypadku większości innych rodzajów umów, można odstąpić. Tego typu umowa przestaje istnieć w dwóch przypadkach. Pierwszym naturalnym sposobem jest wykonanie umowy. Drugim, jej rozwiązanie w drodze wypowiedzenia.

Kwestię wypowiedzenia umowy zlecenia reguluje Kodeks Cywilny.  Przepisy przyznają prawo do wypowiedzenia obu stronom umowy, czyli zarówno dającemu zlecenie jak i zleceniobiorcy.  Wypowiedzenie jest czynnością jednostronną oznacza to, że nie jest wymagana zgoda drugiej strony do jego dokonania. Zgodnie  z art. 746 KC wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn. Wypowiedzenie dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Dla oświadczenia tego nie wymaga się zachowania jakiejś szczególnej formy. Jednak, gdy umowa zlecenia była zawarta w formie pisemnej, wypowiedzenie powinno być dokonane w tej formie. W oświadczeniu należy wskazać ważny powód stanowiący przyczynę wypowiedzenia. Wygaśnięcie zobowiązania następuje z chwilą, gdy owo oświadczenie dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 

Wypowiedzenie przez dającego zlecenie
Dający zlecenie zgodnie z przytoczonym przepisem może wypowiedzieć umowę zlecenia i może dokonać tego w każdym czasie. Powinien jednak w takiej sytuacji zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poniósł w celu odpowiedniego wykonania zlecenia. Powinien również zapłacić przyjmującemu zlecenie odpowiednią część jego wynagrodzenia, która to będzie odpowiadała wykonanej do tej pory przez zleceniobiorcę pracy. Obowiązku zapłaty wymienionej części wynagrodzenia nie ma w przypadku gdy zlecenie było nieodpłatne. Jeżeli jednak okaże się, iż wypowiedzenie umowy nastąpiło bez zaistnienia ważnej przyczyny, to w takiej sytuacji dający zlecenie powinien pokryć nie tylko część wynagrodzenia, ale również naprawić szkodę, którą poniósł przyjmujący zlecenie.
 


Wypowiedzenie przez przyjmującego zlecenie

Przyjmujący zlecenie tak samo jak dający zlecenie, może wypowiedzieć umowę w każdym czasie.  Analogicznie do odwrotnej sytuacji, gdy wypowiedzenie nastąpi bez ważnego powodu, wtedy to przyjmujący zlecenie zobowiązany będzie do pokrycia szkody, którą poniósł zleceniodawca przez niewywiązanie się zleceniobiorcy z zawartej umowy. Regulacje te również jak w powyższym wypadku dotyczą  tylko i wyłącznie odpłatnego zlecenia.Terminy

Zgodnie z przepisami prawa zarówno przyjmujący zlecenie jak i dający mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Kodeks nie nakłada na strony tutaj żadnych ograniczeń. Możliwość taka istnieje zarówno na początku obowiązywania umowy jak i w każdym momencie jej trwania. Zgodnie z zasadą swobody, strony mogą jednak poprzez umowę uregulować te kwestię inaczej. Należy zaznaczyć jednak, iż wypowiedzenie nie jest dopuszczalne w przypadku, gdy zlecenie zostało już przez zleceniobiorcę wykonane oraz przy zleceniu stałym, które zawarto na czas określony, gdy upłynął już zapisany w umowie czas istnienia zobowiązania. Ustawodawca nie przewidział również żadnego okresu wypowiedzenia. Można zatem rozwiązać umowę nawet mówiąc potocznie z dnia na dzień. Strony, które chcą w przypadku ewentualnego wypowiedzenia, skorzystać z określonego okresu wypowiedzenia, powinny taką regulację umieścić w treści samej umowy.  Takie określenie terminu wypowiedzenia jest to tzw. ograniczenie wypowiedzenia zlecenia. Uprawnienie do wypowiedzenia zlecenia może zostać jak w powyższym wypadku w umowie ograniczone, jednak niedopuszczalne jest całkowite wykluczenie możliwości rozwiązania tej umowy w taki sposób. Zgodnie bowiem z art. 746 KC nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wprowadzając umowny termin wypowiedzenia, musimy jednak wziąć pod uwagę czas trwania umowy. Niedopuszczalny jest zapis, który poprzez ustalenie bardzo długiego okresu wypowiedzenia w stosunku do długości umowy uniemożliwia tak naprawdę skuteczne wypowiedzenie. Przy ustalaniu wymienionych terminów należy pamiętać o tym, że w przypadku zlecenia stosujemy zasady liczenia terminów wskazane w Kodeksie Cywilnym a nie w Kodeksie Pracy. Oznacza to, iż odpowiednio termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca. Strony mogą ustalić w umowie inny sposób ustalenia daty końcowej. 
 


Powody  wypowiedzenia
Pojęcie ważnego powodu czy ważnej przyczyny jest niedookreślone. Obejmuje swoim znaczeniem zarówno sytuacje nieprawidłowego wykonywania umów, nieterminowej zapłaty jak i wiele innych sytuacji. Pomocne tu okażą się orzeczenia Sądu Najwyższego. Za ważne powody uważane są: sytuacje o charakterze obiektywnym, na przykład zmiana sytuacji gospodarczej, sytuacje, które odnoszą się do osób, stron, stosunków pomiędzy nimi, chociażby  nieporozumienie pomiędzy dającym zlecenie a je przyjmującym. Jak już wskazano nie można wyłączyć w drodze umowy prawa do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów.

Autor/Źródło: Izabela LitwiniukSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.