Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dłużnik alimentacyjny

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny zobligowany jest do zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami. Jednocześnie, w myśl art. 27 ust. 1a tejże ustawy, odsetki naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Odsetki od należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego nalicza organ właściwy wierzyciela, po dokonaniu zwrotu przez organ egzekucyjny na jego rachunek bankowy wyegzekwowanych środków, w celu ustalenia ostatecznej kwoty odsetek. Komornik powinien wskazać dzień wyegzekwowania należności, który jest równoznaczny z dniem spłaty. Dzień spłaty w przypadku egzekucji komorniczej powinien zostać wskazany przez komornika – nie jest to dzień przekazania przez komornika środków wyegzekwowanych od dłużnika do organu właściwego wierzyciela tylko dzień, w którym komornik uzyskał środki od dłużnika.
 

Do postępowania w sprawie zwrotu należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, znajdują częściowo zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 60, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 § 2 tejże ustawy, w sytuacji, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. Kwestia dotycząca sposobu zaliczania kwot zwróconych przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na poczet zwrotu kwoty głównej i ustawowych odsetek nie jest szczegółowo uregulowana w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak też w przepisach aktów wykonawczych do niej. Zatem zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 55 § 2 działu III ordynacji podatkowej, jeśli dokonana wpłata nie pokrywa pełnej należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - łącznie z ustawowymi odsetkami – to wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty należności oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota należności do kwoty odsetek. Po dokonaniu rozliczenia zgodnie z tą zasadą otrzymane kwoty otrzymane organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela, a 20% dochodem gminy dłużnika.
R E K L A M A
 
W sytuacji, gdy nie można zidentyfikować organu właściwego dłużnika co oznacza, że nie jest możliwe prowadzenie działań wobec dłużnika alimentacyjnego - np. w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje za granicą, przebywa w zakładzie karnym lub nieznane jest miejsce jego zamieszkania - dochód z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków, który przypadłby organowi właściwemu dłużnika, przekazywany jest na dochód budżetu państwa. Jeśli natomiast, zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzona egzekucja dotyczy zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej, wówczas podział wyegzekwowanych kwot dokonywany jest w trybie dotychczasowych przepisów tj. art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 168, poz. 732 z późn. zm.) – wynika to z treści art. 43 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 19.05.2009 00:00
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo
Słowa kluczowe: dłużnik, alimenty

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.